IFO-paketet

Behovsstyrda utbildningar med fokus på barn och unga

De senaste åren har det uppkommit flertalet rättsfall där barn farit illa eller till och med avlidit. Detta har föranlett förändringar i lagstiftningen, vilket innebär nya rutiner och ett tydligare ansvar för socialnämnden.

Till detta kommer dessutom att socionomer i sin grundutbildning får alltför lite av den juridiska kunskapen som är väldigt viktig för att handläggningen ser till barnets bästa.

I IFO-paketet samlar vi några av de bästa och viktigaste utbildningarna som rör barns och ungdomars trygghet i ärenden hos socialnämnden. Ni kan välja att ta del av utbildningar i inspelad form eller livesänt, men också på plats på en ort som passar er. Innehållet diskuterar vi så att ni får det upplägg som passar just er!

Med IFO-paketet kan ni inspireras och kunskapa, men framförallt uppdatera er på ny lagstiftning och praxis, rättsfall m.m. som är viktigt för att göra ett bra jobb och undvika fler tragedier.

Annika StaafAnnika Staaf som håller i de flesta kurser är universitetslektor vid Malmö Universitet, jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Eftersom Annika undervisar i grundutbildning för socionomer så vet hon exakt vad som saknas och vad hon ska dela med sig av för kunskaper till dig som deltagare! Hon har även flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. 

Har du frågor om paketet eller vill du lägga en beställning? Hör av dig till mig!
Ingrid Haraldsson VD Piku Utbildningar

Kursutbud

Här ser du några av de utbildningar som vi kan designa utifrån era behov, både inspelade, livesända, på plats hos er och som blended learning (mix mellan inspelat, livesänt, frågestunder och på plats-utbildning). Klicka på varje kurs för att läsa mer.

Socialrättens lagstiftning, rättstillämpning och nya lagförslag
Du som arbetar inom socialtjänsten har ett viktigt uppdrag som många gånger avgör människors levnadsvillkor. Vi bjuder nu in dig till en specialdesignad utbildning om socialrättens grunder som ger en stadig bas att förlita dig på när du fattar beslut i ärenden som ligger på ditt och socialtjänstens bord.

Vi går dels igenom vad som står i Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, och dels hur den hänger samman med andra lagar och föreskrifter. Där ingår bland annat grundläggande principer om helhetssyn och självbestämmanderätt, hur barnkonventionen påverkar socialtjänsten, översyn av LSS, insatser för barn med funktionsvariation, ansvarsfördelning mellan kommuner, Nya Gymnasielagen, språkplikt, hedersrelaterade familjeärenden och mycket mer. Relevant praxis från Högsta förvaltningsdomstolen presenteras samt några intressanta kammarrättsdomar och JO-beslut på området.

Vilka verktyg finns att tillgå när barn far illa, och vilka regeländringar är på väg?
Samhällets barnavård är ett ämne som väcker mycket uppmärksamhet i den offentliga debatten, framför allt när media meddelar att ett barn farit illa och kanske till och med avlidit under tiden barnet varit omhändertaget av socialtjänsten. Det kan även röra sig om situationer där olika myndigheter såsom BVC eller annan hälso- och sjukvård, förskola eller skola samt socialtjänst, inte har uppmärksammat den oro som funnits för ett visst barn och detta barn farit illa på grund av sådan passivitet eller bristande uppmärksamhet. Fallet ”Lilla hjärtat” är ett sådant aktuellt exempel.

Det är mycket att hålla reda på i sådana komplexa och ofta akuta utredningssituationer, inte minst vilka regler som gäller, vilka verktyg man faktiskt kan använda och hur. Här samspelar flera olika regelverk om handläggning, delegation och beslutsfattande, men även bland annat bestämmelser om tvångsvis omhändertagande, rätten till umgänge, barns ställföreträdare och sekretess. Det är därmed inte enbart situationen runt barnet som ofta är komplex, utan även de rättsliga föreskrifterna. Det ställs allt högre krav på att myndighetsföreträdare har god kunskap om dessa rättsregler.

Välkommen till denna utbildning som ger dig bättre kunskap om de bestämmelser som finns för att hantera situationer som kan uppstå i en barnavårdsutredning!

Socialnämndens nya uppföljningsansvar och rutiner
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, oavsett om de bor i familjehem eller hos sina föräldrar. Men i verkligheten har barn farit illa på grund av brister i socialnämndens rutiner – rutiner som nu ska förändras med ny lagstiftning.

Dels gäller redan ny lagstiftning i SoL, dels beslutades i februari (2020/21:SOU19) om förändringar i LVU-lagstiftningen som ska förhindra att fler barn faller. Förslaget gäller bland annat tvångsvård, familjehem, drogtester och uppföljningskrav och innebär nya rutiner för socialnämnden för att att barnets bästa ska prioriteras.

Förbered er på uppdateringarna av lagstiftningen gällande placerade barns trygghet med denna utbildning!

Analys och konsekvenser av IVO:s granskning och skarpa kritik
Fallet Lilla Hjärtat har skakat Sverige. På denna utbildning belyser Annika Staaf dels de faktiska omständigheterna som framkom vid domstol, dels vilka brister i utredningen som borde ha uppmärksammats samt inte minst den kritik som IVO meddelade ansvarig kommun efter kammarrättens beslut om tvångsvårdens upphörande. Vad måste bli vår lärdom? Hur undviker vi nya tragedier som denna?

Vi går igenom hur olika rättsliga möjligheter kan användas av socialtjänsten såsom ingripande vid hembesök, omedelbart omhändertagande, skyddsbedömningar och i det mer övergripande pespektivet, vårdnadsöverflyttning, adoption, flyttningsförbud, uppföljningar och liknande.

Du kommer att ta del av en initierad och aktuell kunskap om aktuella regleringar på de områden som behandlas. Utöver detta får du veta vad som ligger i förslag till ny LVU och ny SoL.

Viktig utbildning för handläggare, barnavårdsutredare m.fl.
De senaste åren har flera utredningar hos socialtjänsten slutat med det otänkbara: att barnet far illa eller till och med mister livet. Fallet Lilla Hjärtat är ett sådant fall som slutade mycket tragiskt, fallet Yara är ett annat.


Fler tragiska utfall kan undvikas med bättre rutiner och högre kunskapsnivå hos alla inblandade. Det är av största vikt att man vet hur regelverken ser ut, hur de samspelar och vad de senaste rättsfallen dikterar. Det är dessutom lagändringar på väg som ska ta till vara barnets bästa och kommer att vara mycket viktig kunskap för handläggare, barnavårdsutredare vid socialtjänsten och andra som ska bejaka barnets bästa.


Detta är en utbildning för dig som vill uppdatera dig på de senaste regelverken
och därmed förebygga att fler barn råkar illa.

Vad innebär utredningsförslaget för kommunerna?
I augusti 2020 presenterades förslag till ny Socialtjänstlag (S 2017:03) av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter vilket ska leda till en lagstiftning som underlättar effektiva insatser, tar tillvara medarbetarnas kompetens och fokuserar på kärnverksamheten.

Så var det tänkt – men hur blir det för kommunerna och dess medborgare? Vilka möjliga konsekvenser av ny Socialtjänstlag enligt utredningens förslag kan vi skönja? Vad blir de stora skillnaderna för kommunernas del och blir handläggningen enklare?

Annika Staaf har varit delaktig i utredningen och även inblandad i konsekvensutredningen som gjordes parallellt. Hon är också väl insatt i tillitsutredningens arbete som är av intresse för en ny Socialtjänstlag, i synnerhet för professionen. I den här föreläsningen gör hon en professionell och initierad analys av utredningsförslaget.

LVU som tvångsinstrument ställer höga krav på snabb handläggning och korrekta ställningstaganden, ofta inför beslut om omedelbart omhändertagande, ansökan om vård enligt LVU eller andra beslut med stöd av LVU. Den enskilde handläggaren arbetar under tjänstefelsansvar och felbedömningar leder ofta till stora rubriker i media samtidigt som den unge kan skadas och vården fördröjas.

Tvångsomhändertagandet blir ofta komplicerat eftersom åtgärden i många fall går emot såväl den unges som dennes föräldrars åsikter. Läget blir extra komplicerat när det rör yngre barn där traumarisken är hög. Även om de allmänna råden är utförliga är frågorna ofta komplicerade och såväl handläggningen som vården innebär höga kostnader för kommunen.

Denna utbildningsdag ger en allmän genomgång av de aktuella lagbestämmelserna med nedslag i förarbetena och aktuell praxis inom LVU-området. Vi utgår från grunderna för att bereda vård och vi behandlar omedelbart omhändertagande samt de tidsfrister som gäller för omhändertagande. Vi går även igenom utredning och beslut såväl när det gäller det grundläggande beslutet som vid omprövning och vårdens upphörande samt tar upp SOU 2015:71.

Vid LVM-ärenden är det av största vikt att man som handläggare och beslutsfattare har full kontroll på det juridiska regelverk som alltid omgärdas av ingripandet mot enskilda personer. På samma sätt måste man ha kunskap om den praxis som gäller på området. Sammantaget är detta helt avgörande faktorer för ditt arbete. Med goda kunskaper ökar också såväl rättssäkerheten som säkerheten i den egna yrkesrollen.

Vid denna utbildningsdag får du en genomgång av vad som gäller. Vi diskuterar egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, motiven och ny praxis samt tillhandahåller praktisk handledning i svåra bedömningar. En rättslig genomgång av samverkan och SIP i ärenden avseende missbruk utförs också. Vi går även igenom den mer juridiskt inriktade forskning som finns inom området.

Utbildning om ny och kommande lagstiftning som ska skydda utsatta barn
Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet, och Socialtjänsten har ett stort ansvar över att förhindra att fler barn far illa. Sedan den 1 juli 2020 ska hedersmotiv räknas som en försvårande omständighet vid påföljdsbestämning och samtidigt med detta infördes även regler om barnäktenskapsbrott och utreseförbud som ska förhindra att barn lämnar landet för äktenskapsresor eller könsstympning.

Den 1 juli 2021 infördes brottsrubriceringen barnfridsbrott som gör det straffbart att låta ett barn bevittna t.ex. vålds- och sexualbrott. Dessutom utvidgas Socialtjänstens uppdrag som särskild företrädare för barn med syftet att förstärka barnets rättigheter i sådana situationer.

År 2022 förväntas även nya straffskärpningar träda i kraft för grova fridsbrott och kvinnofridsbrott, tillsammans med nya lagändringar som kriminaliserar hedersvåld och ger det en egen brottsrubricering.

Med Mathias Kågell-Landgren
Socialtjänsten sitter på ytterst känslig information om privatpersoner i olika utsatta situationer. Därför är det viktigt att personuppgiftshanteringen håller högsta standard och följer GDPR. Detta är inte något som kan ses över en gång och sedan lämnas för vinden – det är av största vikt att man löpande kontrollerar och säkerställer att behandlingen görs på ett säkert och lagenligt sätt.

Har ni kontroll på behandlingen av personuppgifter? Vet medarbetarna tillräckligt för att hantera uppgifterna rätt? På denna utbildning med jurist Mathias Kågell-Landgren repeterar vi det allra viktigaste i GDPR och går därefter grundligt igenom lagstödet för behandling av personuppgifter i offentliga verksamheter. Efteråt vet ni hur ni ska hantera information i er verksamhet och är redo att ta er an eventuella problem i framtiden.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.