Search

Sekreterar-
dagarna 2024

Varmt välkommen till konferensen för kommunsekreterare och nämndsekretare i landets alla kommuner och regioner!

Förra årets Sekreterardagar blev en succé! Med deltagare från kommuner och regioner i hela landet skapades en unik mötesplats under två dagar. Program och upplägg fick mycket uppskattning, så vi ändrar inte på ett vinnande koncept!

Årets program präglas av omvärlden och det osäkerhetsläge som vi lever i idag. Helt nya krav ställs nu på landets kommuner och andra myndigheter, att bygga upp civilförsvaret och ta fram beredskapsplaner mm. Till detta har vi den tekniska utvecklingen med digitalisering och artificiell intelligens. Allt detta påverkar den kommunala förvaltningen och arbetet som nämnd- och kommunsekreterare.

Du får vara med om ett späckat program med intressanta talare som vi hoppas ska ge dig nya perspektiv och berika både dig och ditt arbete på hemmaplan. Och middagen på kvällen bjuder på god mat, mingel och härliga samtal, men också underhållning och korandet av Årets Sekreterare 2024!

Samla kollegorna så ses vi i Malmö den 24-25 oktober!

 

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Så tyckte förra årets deltagare:

Program och talare

Med reservation för ändringar och tillägg. 

11.00 Inregistrering

11.20 Lunch

12.15 Inledning

12.25 Natomedlemskapet, Sverige och kommunerna
Budskapet från ÖB och regeringen är tydligt: Alla måste förbereda sig mentalt för att det kan bli krig. Men vad innebär det för kommunerna att Sverige nu är med i Nato?
Johan Carlstedt, senior lärare, Försvarshögskolan

12.55 Frågestund

13.10 Vad innebär höjd beredskap?
Nattöppna förskolor, bevakning av nödvattentankar, inkvartering av evakuerade och hantering av ransoneringskort. Upplands-Bro har utarbetat sin plan för att ställa om hela organisationen i händelse av krig. Vilka nya uppgifter får kommunen vid höjd beredskap och vilka lagar slutar respektive börjar gälla då?
Patrik Thomé, beredskapssstrateg, Upplands-Bro kommun

13.40 Frågestund

14.00 Breakout session 1
Vi delar upp oss i mindre grupper efter ämnena nedan, där vi först får en föreläsning och sedan diskuterar i grupp. 

 • OSL – vad har vi rätt att ”maska”?
  Rakt skaderekvisit betyder att offentlighet är huvudregel och sekretess gäller endast vissa uppgifter, men vilka? Måste man ha stöd i en sekretessregel eller kan kommunen själv bestämma vad den vill sekretessbelägga vid utlämnande av handlingar?
  Aleksandra Palmén, kommunjurist, Trelleborgs kommun
 • AI och Donut Economy
  Munkmodellen och Kommunklar utvecklar både de förtroendevaldas underlag för beslut och medborgarnas möjlighet till inflytande. Med tekniken kan vi ta tjänsteskrivelserna till en helt ny nivå och vi hittar fler och fler ”nyttor” med AI.
  Johan Linander, kanslichef och kommunjurist, Tomelilla kommun
 • Delegationsbeslut
  Vad kan delegeras och vad kan inte delegeras? Hur måste detta formellt och juridiskt regleras samt vilka beslut som måste till för att en delegation ska bli rättsligt gällande?
  Patrik Kastberg, bitr. chefsjurist, Region Skåne

14.40 Fika

15.05 Breakout session 2 
Vi delar upp oss i mindre grupper efter ämnena nedan, där vi först får en föreläsning och sedan diskuterar i grupp. 

 • Partistöd 
  Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin och ges i praktiken ut av alla kommuner och regioner idag. Men vad är partistöd och hur det måste utformas? Vad får det användas till och följs användningen upp?
  Patrik Kastberg, bitr. chefsjurist
 • Ärendeberedningsprocesser 
  En processkarta gällande hela ärendeprocessen för politiska beslut kan vara en hjälp för kvalitativa och rättssäkra beslut. Ett nytt arbetssätt kring ärendeberedning implementeras nu i Trelleborgs kommun. 
  Aleksandra Palmén, kommunjurist, Trelleborgs kommun
 • Här släpper KF-ordföranden klubban till sekreteraren
  Man har skapat ett bra klimat i kommunfullmäktige, med bl a partiföreträdarträffar som kanslichefen håller i. Tillsammans har man gjort en lång resa från att förtroendevalda inte ens ville gå på fullmäktige till att numera ha fester tillsammans. Kansliet och politiken har hittat flera sätt för bra samarbete för kommuninvånarnas bästa. 
  Anette Jonson, kanslichef, Karlskoga kommun

15.50 Kanslifolket poddar live på temat “Gränslandet”
Under en interaktiv stund tillsammans med Kristin och Lisa från podden Kanslifolket bjuds du på igenkänning deluxe i utmaningarna med att verka i gränslandet mellan politik och förvaltning. Går det att vara charmtrollet i ärendehanteringsprocessen och samtidigt slå vakt om de demokratiska principerna? Vad står på spel när man som sekreterare inte lyckas med det ena eller det andra?
Kristin Löf & Lisa Åberg, Kanslifolket

16.30 Fri tid fram till kvällen

18.30 Konferensmiddag
Festligheterna börjar med mingel, därefter 3-rättersmiddag, korandet av Årets Sekreterare 2024 och underhållning. Vi avrundar ungefär kl. 22.30.

08.30 Sammanfattning från igår

08.40 Hur kan vi använda AI utan att krocka med GDPR?
För några år sedan pratade alla om GDPR, nu pratar alla om AI. Men hur hänger GDPR och AI ihop? GDPR har krav på information och öppenhet och AI beskrivs ofta som en sluten låda som använder mängder av uppgifter. Blir det en omöjlig krock? Hur hanterar man komplex teknik så att det sker enligt alla krav som finns i regleringarna GDPR, AI Act, Cybersäkerhetslagen osv.
Katarina Tullstedt, jurist

09.10 Samtal i grupp om ovan ämne.

09.30 Fika

09.50 Cyberattack – det drabbar väl inte oss?
Idag är det inte frågan om man som kommun kommer bli drabbad av någon form av cyberattack, utan snarare när. Vad kan vi göra för att minimera riskerna och öka motståndskraften mot cyberattacker? Hur ska vi agera den dag det händer? Ulf Linderoth delar med sig av erfarenheter lärdomar och tips från verkligheten- i detta fall Malmö stad.
Ulf Linderoth, ansvarig för den digitala infrastrukturen, Malmö stad

10.25 Samtal i grupp om ovan ämne.

10.45 Nationell dataverkstad för regional och kommunal datadelning
Dataverkstadens uppdrag är dels att stödja regioner och kommuner i arbetet med att dela och använda öppna data, dels att genomföra nationella projekt som syftar till att skapa gemensamma, nationella lösningar för att dela och använda offentliga data. Arbetet bedrivs i nära samverkan med statliga myndigheter, bransch- och intresseorganisationer, systemleverantörer samt med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och SKR. Hur påverkar den nya öppna datalagen ert dagliga arbete som registrator och arkivarie?  
Fredrik Eriksson, projektledare för den nationella dataverkstaden

11.20 AI-revolutionen och offentlig sektor 
Pratet om artificiell intelligens (AI) har blivit alltför teknikfokuserat, och det glöms ofta bort att värdet av AI handlar om att möjliggöra meningsfullt samarbete mellan människa och maskin där de kompletterar varandra; Vikten av kollektiv intelligens, som både är mänsklig och artificiell, så att vi med omdöme kan skapa och skala upp nyttan med AI i organisationer och i samhället. En AI-förstärkt värld vi själva vill leva i kräver mer av människans förnuft och känsla, inte mindre.
Alexander Löfgren, utvecklare av kollektiv intelligens, Influence AB

12.20 Avslutning och lunch

Johan Carlstedt

Johan Carlstedt

Johan Carlstedt är senior lärare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet, Försvarshögskolan. Johan har under årens lopp regelbundet arbetat med lokal nivå om krisberedskap, vid Natos högkvarter och varit svensk representant till en av organisationens civilmilitära planeringsgrupper under drygt 10 års tid.

Patrik Thomé

Patrik Thomé

Patrik Thomé, beredskapsstrateg, Upplands-Bro kommun, är tidigare överstelöjtnant och chef för Försvarsmaktens Operativa kommunikationsförband och Psyopsförband. Patrik har också varit Sveriges representant i tre Nato-arbetsgrupper som expert på informationspåverkan och försvarsvilja samt arbetat med försvarsplanering.

Aleksandra Palmén

Aleksandra Palmén

Aleksandra Palmén är kommunjurist i Trelleborgs kommun. Med erfarenhet från både statlig och kommunal förvaltning är Alekandra idag enhetschef för Kansli- och överförmyndarenheten samt kommunjurist i Trelleborgs kommun. Aleksandra har stor arfarenhet av att leda och utveckla verksamhet med kvalificerad förvaltningsrättslig ärendehantering som kräver ett effektivt och professionellt arbetssätt.

Johan Linander

Johan Linander

Johan Linander är kanslichef och kommunjurist i Tomelilla kommun. Johan är rutinerad, med stort utvecklingsfokus både för att göra beslutsunderlag till de förtroendevalda bättre och att göra demokratin mer tillgänglig för alla kommunens medborgare

Patrik Kastberg

Patrik Kastberg

Patrik Kastberg är biträdande chefsjurist hos Region Skåne. Han arbetar särskilt med avtals- och kommunalrättsliga frågor och håller regelbundet utbildningar för bl.a. förtroendevalda och tjänstemän om olika frågor med anknytning till kommuner och regioner.

Anette Jonson

Anette Jonson

Anette Jonson, kanslichef, Karlskoga kommun, har lång erfarenhet av kommunal administration och förvaltning. Anette arbetar med juridik kring kommunala nämnder och kommunfullmäktige, offentligt ledarskap, demokratifrågor, jämställdhet samt kvalitetsutveckling.

Kristin Löf

Kristin Löf

Kristin driver tillsammans med Lisa Åberg podden Kanslifolket. Podden är ditt sällskap i det nämndadministrativa ekorrhjulet på kommunkontoret. Här bjuds lyssnarna på diskussioner om politisk ärendehantering, nämndadministration, kommunalrätt och andra förvaltningsfrågor. Kristin och Lisa har tillsammans mångårig erfarenhet av nämndadministration inom kommunal sektor.

Lisa Åberg

Lisa Åberg

Lisa driver tillsammans med Kristin Löf podden Kanslifolket. Podden är ditt sällskap i det nämndadministrativa ekorrhjulet på kommunkontoret. Här bjuds lyssnarna på diskussioner om politisk ärendehantering, nämndadministration, kommunalrätt och andra förvaltningsfrågor. Kristin och Lisa har tillsammans mångårig erfarenhet av nämndadministration inom kommunal sektor.

Katarina Tullstedt

Katarina Tullstedt

Katarina Tullstedt är jurist och har stor erfarenhet av arbete i gränsområdet IT och juridik. Hon var tidigare enhetschef på IMY/Datainspektionen för Enheten för säkerhetstillsyn, och innan dess Enheten för myndigheter, vård och utbildning. Katarina har arbetat över 20 år inom åklagarväsendet, specialiståklagare och driver idag en nystartad konsultverksamhet, Tullstedt Juridik AB.

Ulf Linderoth

Ulf Linderoth

Ulf Linderoth är ansvarig för den digitala infrastrukturen hos Malmö stad, har lång erfarenhet av IT- och digitalisering. Ulf arbetar i dag främst kommunövergripande med utveckling och säkerställan av tillgängligheten av den digitala infrastrukturen för verksamheterna och medborgarna i Malmö stad.

Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson

Fredrik Eriksson, projektledare för den nationella dataverkstaden, har mångårig erfarenhet av att bedriva samverkansprojekt inom områden såsom informationsteknologi, öppna data, idé- och innovationsverksamhet och smarta städer. Inom området öppna data har Fredrik under många år varit en drivkraft för att öka tillgängliggörande av öppna data i Sverige.

Alexander Löfgren

Alexander Löfgren

Alexander Löfgren är utvecklare av kollektiv intelligens i offentlig och privat sektor på Influence AB, doktor i industriell ekonomi och organisation samt författare av boken ”Smart samarbete”.

Detaljer

malmö arena hotel

För dig som vill övernatta på hotellet:

Malmö Arena Hotel har reserverat ett begränsat antal hotellrum till specialpris (12 % rabatt) för deltagare på Sekreterardagarna.
Klicka här för att boka ett rum och ta del av erbjudandet »

Observera att rätt ankomstdatum, avresedatum samt antal personer måste anges högst upp på sidan direkt efter klicket på länken för att få specialpriset.

För bokning av 4 rum eller fler, vänligen mejla din förfrågan till .

Betalning:
Betalning sker vid incheckning alternativt med faktura. För fakturering behöver hotellet ha ett faktureringsunderlag som du mejlar före konferensen till .
Ladda ned faktureringsunderlaget här (pdf)

Anmälan

Anmälan till Sekreterardagarna är bindande, men om du får förhinder kan du utse en ersättare som tar din plats.

Du har rätten att be oss berätta vilka uppgifter vi har om dig samt att be oss radera dessa om du skulle vilja.

Årets Sekreterare 2024

Har du en kollega som förtjänar extra uppskattning? I samband med Sekreterardagarna 2024 utser vi Årets Sekreterare 2024. Det kan vara någon som gjort storverk, som håller verksamheten flytande, lyfter upp sina kollegor eller gör arbetsplatsen lite bättre varje dag. Såväl stora prestationer som små gärningar i vardagen räknas, och det vill vi fira!

Sista dagen för att nominera någon är den 25 augusti. Vinnaren, som presenteras under konferensmiddagen den 24 oktober, vinner en övernattning för 2 personer inkl. frukost på valfritt Best Western-hotell i Sverige.

leende kvinna som sitter vid ett skrivbord

Dina kontaktuppgifter

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.