Search

Socialtjänstlagen (SoL)

Innehåll

Vad är Socialtjänstlagen (Sol)?

Socialtjänstlagen (SoL) utgör grunden för socialtjänstens verksamhet i Sverige och har funnits som lag sedan 1982. SoL ersatte därmed de tidigare vårdlagarna: barnavårdslagen, nykterhetsvårdslagen och socialhjälpslagen. Socialtjänstens inriktning ändrades från att vara överordnad och kontrollerande till att bli mer serviceinriktad och hjälpande för den enskilde.

SoL ger varje kommun stora möjligheter att utforma sina verksamheter utifrån olika behov. Socialtjänstlagen anger både kommunens skyldigheter och den enskildes rättigheter och det är kommunernas Socialnämnder som är ytterst ansvariga. Några av bestämmelserna i Socialtjänstlagen berör kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen.

2020 presenterades en utredning om förslag till ny Socialtjänstlag för regeringen

Vad innebär SoL

Första paragrafen i SoL anger de övergripande mål och värderingar som styr verksamheten. Målen bygger på att människor ska kunna påverka och vara med och bestämma. Det finns inga tvångsåtgärder inskrivna i socialtjänstlagen, utan insatserna bygger helt på frivillighet. 

Socialtjänstens myndighetsutövning ska under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. (Socialtjänstlagen 2001:453).

I lagens första paragraf står att samhällets socialtjänst ska vila på demokratins och solidaritetens grund, främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.

Vem omfattas av SoL?

Socialtjänstlagen gäller för alla invånare i Sverige men uppmärksammar särskilt vissa grupper till exempel personer med funktionsnedsättning, barn och unga, äldre personer, personer med missbruksproblem och personer som vårdar eller stödjer närstående. 

För Socialnämndens myndighetsutövning gäller att:

  • Socialtjänstens insatser för barn och unga innebär att de växer upp under trygga och goda förhållanden. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga.
  • Socialtjänsten ska se till att äldre personer får leva ett värdigt liv och få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd.
  • Se till att personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring får möjlighet att leva ett självständigt liv. En person med funktionsnedsättning kan ha rätt till bistånd för sin försörjning och för t ex boendestöd eller särskilt boende.
  • Att aktivt verka för att missbrukare får den hjälp och vård som behövs för att komma ifrån missbruket.
  • Att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.
  • Att erbjuda budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer.
 
 

Vilken hjälp kan sol lagen ge? 

Socialtjänstlagen – om stöd till personer med funktionsnedsättning

Socialnämnden ska verka för att personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.

Socialnämnden ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild service för målgruppen.

Socialtjänstens insatser för barn och unga enligt SoL

I Socialtjänstlagen 2012:776 står om att Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska också i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och unga och sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.

Vid åtgärder som gäller barn ska man ta hänsyn till barnets bästa. Barnet ska få relevant information och ges möjlighet att föra fram sina åsikter. Aktuella rättsfall, t.ex. Yara 2015 och Lilla Hjärtat 2020, har lett till ny lagstiftning som ytterligare stärker barns rätt till en trygg uppväxt. 

Stöd till anhöriga

Socialnämnden har skyldighet att erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Inga begränsningar

Det finns inga begränsningar i SoL kring vad den enskilde kan ansöka om för typ av bistånd. Den enskildes behov avgör om socialtjänsten beviljar bistånd och hur det i så fall ska utformas. Vanligt är att man beskriver insatserna som serviceinsatser eller omvårdnadsinsatser.

Serviceinsatserna kan till exempel vara praktisk hjälp med hemmets skötsel och att uträtta ärenden eller hjälp med att laga mat. Omvårdnadsinsatser kan till exempel vara hjälp för att kunna äta och dricka, klä sig, förflytta sig och sköta personlig hygien. 

Piku har olika utbildningar om Socialtjänstlagen, socialrätt m.fl. lagar som styr socialtjänstens arbete. Klicka på knappen nedan för att utforska vårt utbud.

Vill du veta mer om socialtjänstens arbete?
Andra artiklar
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process när en myndighet eller offentlig aktör köper varor eller tjänster. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.