IFO-paketet

Behovsstyrda utbildningar med fokus på barn och unga

De senaste åren har det uppkommit flertalet rättsfall där barn farit illa eller till och med avlidit. Detta har föranlett förändringar i lagstiftningen, vilket innebär nya rutiner och ett tydligare ansvar för socialnämnden.

Till detta kommer dessutom att socionomer i sin grundutbildning får alltför lite av den juridiska kunskapen som är väldigt viktig för att handläggningen ser till barnets bästa.

I IFO-paketet samlar vi några av de bästa och viktigaste utbildningarna som rör barns och ungdomars trygghet i ärenden hos socialnämnden. Ni kan välja att ta del av utbildningar i inspelad form eller livesänt, men också på plats på en ort som passar er. Innehållet diskuterar vi så att ni får det upplägg som passar just er!

Med IFO-paketet kan ni inspireras och kunskapa, men framförallt uppdatera er på ny lagstiftning och praxis, rättsfall m.m. som är viktigt för att göra ett bra jobb och undvika fler tragedier.

Annika StaafAnnika Staaf som håller i samtliga kurser är universitetslektor vid Malmö Universitet, jur kand och fil dr i rättssociologi samt docent i socialt arbete inriktning rättsvetenskap vid Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö Universitet. Hon har flerårig undervisningserfarenhet i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt och hälso- och sjukvårdsrätt, men även i mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och på olika myndigheter. Eftersom Annika undervisar i grundutbildning för socionomer så vet hon exakt vad som saknas och vad hon ska dela med sig av för kunskaper till dig som deltagare!

Christer Grankvist
Har du frågor om paketet, eller vill du lägga en beställning? Hör av dig till mig!

Kursutbud

Här ser du några av de utbildningar som vi kan designa utifrån era behov, både inspelade, livesända, på plats hos er och som blended learning (mix mellan inspelat, livesänt, frågestunder och på plats-utbildning). Klicka på varje kurs för att läsa mer.

Socialrättens lagstiftning, rättstillämpning och nya lagförslag
Du som arbetar inom socialtjänsten har ett viktigt uppdrag som många gånger avgör människors levnadsvillkor. Vi bjuder nu in dig till en specialdesignad utbildning om socialrättens grunder som ger en stadig bas att förlita dig på när du fattar beslut i ärenden som ligger på ditt och socialtjänstens bord.

Vi går dels igenom vad som står i Socialtjänstlagen (2001:453) SoL, och dels hur den hänger samman med andra lagar och föreskrifter. Där ingår bland annat grundläggande principer om helhetssyn och självbestämmanderätt, hur barnkonventionen påverkar socialtjänsten, översyn av LSS, insatser för barn med funktionsvariation, ansvarsfördelning mellan kommuner, Nya Gymnasielagen, språkplikt, hedersrelaterade familjeärenden och mycket mer. Relevant praxis från Högsta förvaltningsdomstolen presenteras samt några intressanta kammarrättsdomar och JO-beslut på området.

Vilka verktyg finns att tillgå när barn far illa, och vilka regeländringar är på väg?
Samhällets barnavård är ett ämne som väcker mycket uppmärksamhet i den offentliga debatten, framför allt när media meddelar att ett barn farit illa och kanske till och med avlidit under tiden barnet varit omhändertaget av socialtjänsten. Det kan även röra sig om situationer där olika myndigheter såsom BVC eller annan hälso- och sjukvård, förskola eller skola samt socialtjänst, inte har uppmärksammat den oro som funnits för ett visst barn och detta barn farit illa på grund av sådan passivitet eller bristande uppmärksamhet. Fallet ”Lilla hjärtat” är ett sådant aktuellt exempel.

Det är mycket att hålla reda på i sådana komplexa och ofta akuta utredningssituationer, inte minst vilka regler som gäller, vilka verktyg man faktiskt kan använda och hur. Här samspelar flera olika regelverk om handläggning, delegation och beslutsfattande, men även bland annat bestämmelser om tvångsvis omhändertagande, rätten till umgänge, barns ställföreträdare och sekretess. Det är därmed inte enbart situationen runt barnet som ofta är komplex, utan även de rättsliga föreskrifterna. Det ställs allt högre krav på att myndighetsföreträdare har god kunskap om dessa rättsregler.

Välkommen till denna utbildning som ger dig bättre kunskap om de bestämmelser som finns för att hantera situationer som kan uppstå i en barnavårdsutredning!

Socialnämndens nya uppföljningsansvar och rutiner
Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, oavsett om de bor i familjehem eller hos sina föräldrar. Men i verkligheten har barn farit illa på grund av brister i socialnämndens rutiner – rutiner som nu ska förändras med ny lagstiftning.

Dels gäller redan ny lagstiftning i SoL, dels beslutades i februari (2020/21:SOU19) om förändringar i LVU-lagstiftningen som ska förhindra att fler barn faller. Förslaget gäller bland annat tvångsvård, familjehem, drogtester och uppföljningskrav och innebär nya rutiner för socialnämnden för att att barnets bästa ska prioriteras.

Förbered er på uppdateringarna av lagstiftningen gällande placerade barns trygghet med denna utbildning!

Analys och konsekvenser av IVO:s granskning och skarpa kritik
Fallet Lilla Hjärtat har skakat Sverige. På denna utbildning belyser Annika Staaf dels de faktiska omständigheterna som framkom vid domstol, dels vilka brister i utredningen som borde ha uppmärksammats samt inte minst den kritik som IVO meddelade ansvarig kommun efter kammarrättens beslut om tvångsvårdens upphörande. Vad måste bli vår lärdom? Hur undviker vi nya tragedier som denna?

Vi går igenom hur olika rättsliga möjligheter kan användas av socialtjänsten såsom ingripande vid hembesök, omedelbart omhändertagande, skyddsbedömningar och i det mer övergripande pespektivet, vårdnadsöverflyttning, adoption, flyttningsförbud, uppföljningar och liknande.

Du kommer att ta del av en initierad och aktuell kunskap om aktuella regleringar på de områden som behandlas. Utöver detta får du veta vad som ligger i förslag till ny LVU och ny SoL.

Vad innebär utredningsförslaget för kommunerna?
I augusti 2020 presenterades förslag till ny Socialtjänstlag (S 2017:03) av regeringens särskilda utredare Margareta Winberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter vilket ska leda till en lagstiftning som underlättar effektiva insatser, tar tillvara medarbetarnas kompetens och fokuserar på kärnverksamheten.

Så var det tänkt – men hur blir det för kommunerna och dess medborgare? Vilka möjliga konsekvenser av ny Socialtjänstlag enligt utredningens förslag kan vi skönja? Vad blir de stora skillnaderna för kommunernas del och blir handläggningen enklare?

Annika Staaf har varit delaktig i utredningen och även inblandad i konsekvensutredningen som gjordes parallellt. Hon är också väl insatt i tillitsutredningens arbete som är av intresse för en ny Socialtjänstlag, i synnerhet för professionen. I den här föreläsningen gör hon en professionell och initierad analys av utredningsförslaget.

LVU som tvångsinstrument ställer höga krav på snabb handläggning och korrekta ställningstaganden, ofta inför beslut om omedelbart omhändertagande, ansökan om vård enligt LVU eller andra beslut med stöd av LVU. Den enskilde handläggaren arbetar under tjänstefelsansvar och felbedömningar leder ofta till stora rubriker i media samtidigt som den unge kan skadas och vården fördröjas.

Tvångsomhändertagandet blir ofta komplicerat eftersom åtgärden i många fall går emot såväl den unges som dennes föräldrars åsikter. Läget blir extra komplicerat när det rör yngre barn där traumarisken är hög. Även om de allmänna råden är utförliga är frågorna ofta komplicerade och såväl handläggningen som vården innebär höga kostnader för kommunen.

Denna utbildningsdag ger en allmän genomgång av de aktuella lagbestämmelserna med nedslag i förarbetena och aktuell praxis inom LVU-området. Vi utgår från grunderna för att bereda vård och vi behandlar omedelbart omhändertagande samt de tidsfrister som gäller för omhändertagande. Vi går även igenom utredning och beslut såväl när det gäller det grundläggande beslutet som vid omprövning och vårdens upphörande samt tar upp SOU 2015:71.

Vid LVM-ärenden är det av största vikt att man som handläggare och beslutsfattare har full kontroll på det juridiska regelverk som alltid omgärdas av ingripandet mot enskilda personer. På samma sätt måste man ha kunskap om den praxis som gäller på området. Sammantaget är detta helt avgörande faktorer för ditt arbete. Med goda kunskaper ökar också såväl rättssäkerheten som säkerheten i den egna yrkesrollen.

Vid denna utbildningsdag får du en genomgång av vad som gäller. Vi diskuterar egna och fiktiva ärenden, går igenom befintlig lagstiftning, motiven och ny praxis samt tillhandahåller praktisk handledning i svåra bedömningar. En rättslig genomgång av samverkan och SIP i ärenden avseende missbruk utförs också. Vi går även igenom den mer juridiskt inriktade forskning som finns inom området.