Search

Vilka lagar styr en kommun?

Sverige har 290 kommuner, deras uppgift är att ansvara för samhällsservicen som finns där vi bor. Några viktiga uppgifter är förskola, skola, äldreomsorg och socialtjänst.
Det ska enligt lag finnas vissa verksamheter i alla kommuner.

Vilka lagar styrs kommuner av?

 • Lag om offentlig förhandling
 • Förvaltningslagen
 • Kommunallagen
 • Hälso- och sjukvårdslagen
 • Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk
 • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
 • Miljöbalken
 • Offentlighets- och sekretesslagen
 • Offentlighetsprincipen
 • Plan- och bygglagen
 • Skollagen
 • Socialtjänstlagen
förvaltningslagen

Förvaltningslagen är en lag som gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.
Utgångspunkten för förvaltningslagens bestämmelser är reglerna i våra grundlagar. Förvaltningslagen ska vara ett stöd för handläggande tjänstepersoner och underlätta för allmänheten att ta ställning till om ärendet har behandlats på ett korrekt sätt i den offentliga förvaltningen.

Vill du lära dig mer om förvaltningslagen och kommunallagen?

Säkrare handläggning

Förvaltningslagen utgör ett centralt regelverk för nämndsekreterare, registratorer och administratörer. Regelverket påverkar alla moment i ärendehandläggningen. När en ny förvaltningslag kommer innebär det en modernisering av den tidigare lagtexten. Moderniseringen gör så att arbetet blir tryggare.

Offentlig upphandling handlar om köp av varor, tjänster eller byggentreprenader. Grundreglerna i upphandlingen är öppenhet och objektivitet. Den upphandlande myndigheten får inte ge tidigare leverantörer eller landets leverantörer förtur, utan här ska alla behandlas lika. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud. Detta för att de offentliga medlen ska användas så effektivt som möjligt.
EU-direktivets regler som offentlig upphandling bygger på utgör en viktig del för att skapa fri rörlighet för tjänster och varor inom EU.

 

Kurs i Entreprenadjuridik? Läs mer om kursen här.

Kommunallagen är en lag där ett ramverk berättar hur och vad en kommun får göra och hur det får gå till när ett beslut ska tas. Kommunerna får inte samarbeta med enskilda företag men det är välkommet att samarbeta med näringslivet.
Kommunen ska enligt lag ta hand om följande i kommunen:

 • Barnomsorg
 • Äldreomsorg
 • Socialtjänst
 • Plan och byggfrågor
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Skola
 • Ordning och säkerhet

All verksamhet utanför dessa områden är frivillig och kommunen beslutar själva vilka dem vill ha, därför kan kommuner se olika ut.

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggningar vid registrering, utlämnande och annan hantering av de allmänna handlingar som finns. Det är bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar.
Det är förbud att lämna ut handlingar, röja uppgifter eller genom muntligt utlämna någon som helst information.

Vad är en offentlig handling?

En offentlig handling är en handling som förvaras hos en myndighet. Handlingar är allt som innehåller information så som texter, bilder eller annan information. Finns det en säkerhetskopia anses denna inte vara allmän handling, likaså minnesanteckningar eller utkast till beslut.

Kommunallag, förvaltningslag och offentlighets- och sekretesslagen. Utbildning för dig som arbetar i kommun. Läs mer här!

Hur styrs en kommun?

Medborgarna röstar fram vilka politiker dem vill ska styra Sverige och deras kommun. Politikerna som väljs in i kommunen är dem som tar beslut, alltså kommunfullmäktige. Detta val sker på samma dag som val till riksdagen.

Vad gör kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är den högst beslutande i kommunen. Att representera folket i kommunen och ta viktiga beslut är de främsta huvuduppgifterna.

 • Kommunfullmäktige tar beslut om kommunens inriktning, ekonomi och verksamheter. Ekonomiska beslut om budget, olika avgifter, skattesats och kommunal service.
  Väljer ledamöter och möjliga ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna.
 • Tar beslut om den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.
 • Väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet.
kommunlagen

Vad gör kommunstyrelsen?

Det är kommunstyrelsen som utser kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen yttersta uppgifter är bland annat att:

 • Leda
 • Samordna
 • Ansvara för ekonomi

Vilka nämnder finns det?

Det finns flertalet nämnder i en kommun, här är några av dem:

 • Miljönämnd
 • Byggnadsnämnd
 • Kulturnämnd
 • Skol och barnomsorgsnämnd
 • Socialnämnd

Vad är en nämnd och vad gör dem?

Det är kommunfullmäktige som utser ledamöter i nämnderna och även i styrelserna. Nämnden består vanligtvis av ordinarie ledamöter samt ersättare. Tre av ledmötena är ordförande, vide ordförande och andra vice ordförande.
Den viktigaste uppgiften en nämnd har är att se över dem övergripande målen som kommunfullmäktige har satt för att sedan bryta ner dem inom nämndes ansvarsområde och sätta politiska mål. Nämnderna styr vad kommunen ska göra.
En annan uppgift är att se till att en verksamhet bedrivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt samt vilka föreskrifter som gäller för just de olika verksamheterna.
En nämnd kan fatta beslut i kommunala angelägenheter inom nämndens område, de kan även förbereda beslut som kommunfullmäktige sedan tar. När en nämnd tar ett beslut kan detta överklagas enligt de bestämmelser som finns i lagarna för nämnderna. Dessa lagar är tex kommunallagen, förvaltningslagen och speciallagar.

Andra artiklar
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process när en myndighet eller offentlig aktör köper varor eller tjänster. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud.

Läs vidare »
socialtjänst
LSS

För en del personer med funktionsnedsättning är LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, en viktig del av vardagen. Denna lag gäller för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.