Search

Vad är hot och våld i offentlig sektor?

I mötet mellan medborgare och myndighet kan hotfulla situationer uppstå. Inslag av hot och våld förekommer tyvärr ofta gentemot förtroendevalda och tjänstepersoner, till exempel då ett ärende eller beslut krockar med medborgarens vilja. För att undvika att det spända läget blir hotfullt eller i värsta fall våldsamt, är det viktigt att både förebygga och veta hur man hanterar sådana situationer rätt.

Definitioner

Med hot och våld avses brottsliga handlingar mot en person. Exempel kan vara misshandel, våld och hot mot anställd eller politiker, olaga hot, skadegörelse, ofredande, förtal,  mordbrand, så kallat oredligt förfarande eller bedrägeri.

 • Misshandel kan föreligga om någon medvetet åsamkar en person skada eller smärta. Grov misshandel kallar man en misshandel som är svår, livsfarlig eller särskilt hänsynslös. Likaså om flera personer attackerar en ensam individ eller om någon sparkar på en försvarslös person.
 • Olaga hot kan föreligga om någon medvetet, med tillhygge eller ord, gör att den hotade känner allvarlig fruktan för sin egen säkerhet eller för sin egendom.
 • Skadegörelse är brott som begås av den som uppsåtligen förstör eller skadar annans egendom.
 • Ofredande kan bestå av knuffar, fasthållande eller att någon får föremål kastat emot sig. Ofredande är också ifall någon blir allvarligt kränkt genom skrik och tillmälen.
 • Förtal är ett ärekränkningsbrott som sker om en person utpekas som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller om andra uppgifter sprids i syfte att utsätta personen för andras missaktning.
 • Mordbrand är vad man kallar allmänfarligt brott, när någon med uppsåt anlägger en brand som innebär fara antingen för någon annan människas liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av någon annans egendom.
 • Oredligt förfarande är en gemensam benämning på bedrägeri och bedrägeriliknande brott, till exempel om någon drabbas av falska beställningar.

Ofredande kan bestå av knuffar, fasthållande eller att någon får föremål kastat emot sig.

Hot och våld inom socialt arbete

Utsattheten för hot, våld och personangrepp är högre i socialt arbete än inom många andra verksamhetsområden. En undersökning Vision har gjort år 2021 bland medlemmar inom socialt arbete visar att 45 procent har utsatts för en eller flera av sådana incidenter under de senaste 12 månaderna. Vision har sammanställt bra information i ett dokument som du kan läsa här.

8 råd till dig som arbetar inom socialt arbete:

 • Ta reda på vilka rutiner och åtgärder din arbetsgivare har för att förebygga hot och våld.
 • Gör alltid en riskbedömning tillsammans med din chef och/eller dina kollegor inför besök, hembesök etc, där det kan uppstå hotfulla situationer eller otrygghet.
 • Lämna inte ut privata kontaktuppgifter till någon du har kontakt med i arbetet.
 • Efterfråga utbildning inom konflikthantering och krishantering.
 • Ensamarbete vid HVB och stödboende är inte förbjudet men får enligt föreskrifterna om våld och hot i arbetsmiljön (AFS 1993:2) inte förekomma när det finns en uppenbar risk för våld eller hot om våld.
 • Gör en så kallad tillbudsanmälan till din arbetsgivare om du varit med om en situation som inte ledde till direkt skada men som utgjorde en risk, till exempel om någon kastar något i väggen eller uppträder aggressivt.
 • Om du blir utsatt för någon form av hot, personangrepp, förtal eller våld har du rätt att få stöd från din arbetsgivare. Stödet ska ges skyndsamt och utifrån dina behov.
 • Om du blir hotad eller angripen på väg till och från arbetet så räknas det troligtvis som färdolycka och arbetsförsäkringen gäller sannolikt. Anmäl incidenten till din arbetsgivare. Om du utsätts på fritiden kan du söka ersättning från din hem- eller olycksfallsförsäkring.

   

Om du blir utsatt för någon form av hot, personangrepp, förtal eller våld har du rätt att få stöd från din arbetsgivare.

Personal inom vård och omsorg är särskilt utsatt

Hot och våld mot personal inom vård och omsorg är ett ökande problem både i Sverige och andra länder, och leder till psykiska, fysiska och ekonomiska konsekvenser för inte bara den drabbade utan även för arbetsplatsen och samhället i stort. Mest utsatta är personal inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, psykiatrisk och geriatrisk och det är framförallt unga, oerfarna, outbildade kvinnor som drabbas.

Orsakerna till att hot och våld förekommer är en komplex interaktion mellan olika faktorer, där man ser att personalens bristande tid för omvårdnad av patienterna spelar en stor roll. Tidsbristen gör att patienter upplever att deras personliga integritet kränks, eller att de blir missförstådda och orättvist behandlade. Det är en liten grupp patienter som utövar hot och våld men denna grupp står ändå för många incidenter.

Arbetsplatser som ofta drabbas av hot och våld mot anställda har visat sig ha svårt att behålla och nyrekrytera vårdpersonal. Hot och våld-situationer orsakar således även sekundära problem som gör att det är extra viktigt att förebygga och minska hot och våld inom vård och omsorg. Kommuner och regioner kan behöva se över sin organisation så att personal kan ge god vård och omsorg till sårbara, sjuka och åldrande vårdtagare. Kanske behövs den administrativa delen av vården minskas till förmån för omvårdnaden? Kanske kan sjuksköterskor med lång klinisk erfarenhet användas som vårdexperter och förebilder i det praktiska patientarbetet, istället för som det ofta är idag: som chefer inom vården. Vidare är det viktigt att bemötandet inom vård och omsorg präglas av respekt och ett starkare fokus på service och empati än vad som nu är fallet.

Hot och våld är en arbetsmiljöfråga. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad av sitt arbete. Genom att rusta organisationen och medarbetarna kan man utveckla en trygg arbetsmiljö.

Det är framförallt unga, oerfarna, outbildade kvinnor som drabbas av hot och våld i sitt arbete.

Bra tips om utformning av arbetsplatsen

En bra lokal har utformats med tanke på att förebygga hot och våld. Lokalen ska naturligtvis kännas välkomnande och trivsam men det är viktigt att den även upplevs som säker. De som bedömer att de har risker för hot och våld bör betrakta nedanstående punkter som råd inför planeringen av arbetsplatsens utformning.

 • Arbeta med ljudmiljön – motverka överhörning för att kunna tala ostört. Det underlättar för besökarna när de är där för att prata om ”känsliga” frågor om sig själva, sin ekonomi med mera.
 • Se till att det finns två utgångar (reträttvägar) som inte är blockerade, där ni tar emot besökare.
 • Ha inte onödiga lösa föremål som kan användas som vapen, till exempel blomkrukor, tunga lampor och verktyg.
 • Möblerna ska vara så tunga att de inte kan lyftas och användas som tillhygge.
 • Skrivbordet bör vara minst en meter brett så att besökaren inte kan nå över bordsskivan.
 • Tänk på hur du och besökaren sitter, för att skapa en trygg miljö och god kontakt. Du ska inte sitta högre än din besökare, som då kan känna sig underlägsen. Var på samma nivå.
 • Ha inga personliga saker i närheten, som kan avslöja privatliv eller uppmuntra till hot mot dina anhöriga och nära vänner.
 • Ha koll på var larmknapparna

Att tänka på vid besök

 • Se till att du inte är ensam på arbetsplatsen när du har inbokade möten med klienter.
 • Lämna inte någon kollega ensam i lokalen med ett besök. Om du ser att någon har besök, stanna kvar tills besöket gått. Om du tror att det kan bli ett jobbigt besök, placera dig så dina medarbetare kan se dig. Om det inte går, be en kollega att ”råka” ha ett ärende till dig för att titta in och se om allt är OK, alternativt att be en kollega vara med vid besöket.
 • Ta inte emot ett besök om du misstänker att personen är beväpnad.
 • Ta inte emot besök om personen är drogpåverkad.

Varför ska man ha en handlingsplan för hot och våld?

Hot och våld är en arbetsmiljöfråga. Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hot och våld i arbetsmiljön (AFS 1993:2) ligger som grund för arbetet med hot- och våld.

Arbetsmiljöverket har mycket bra material att tillgå, bl a en Checklista för hot och våld på arbetsplatsen som du hittar här

En checklista är ett bra sätt att undersöka vad som fungerar bra och vilka områden som behöver förbättras. Det skapar också en trygghet för medarbetarna att ha en beredskap om en hotfull situation uppstår.

 

Undvik hot och våld med ett lågaffektivt bemötande

Våld och hot i arbetsmiljön kan effektivt undvikas genom att man tillämpar lågaffektivt bemötande. I olika utbildningar kan du lära dig hur förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer. Våldet uppstår i princip alltid när vårt medfödda kamp- och flyktsystem (sympatiska nervsystemet) aktiveras. När vi kan undvika detta finns det möjlighet till samarbete och logisk, konstruktiv problemlösning istället.

Det kan vara en god idé och en bra investering att gå en utbildning i hot och våld. Piku har många utbildningar för offentlig sektor och Hot och våld-utbildningen ger en väldigt bra grundläggande kunskap som kan göra stor skillnad när det blir ”skarpt läge”. Utbildningen tar bland annat upp:

 • Olika mänskliga beteenden
 • Bemötande av olika människotyper och människor i kris
 • Kommunikationens som redskap för att minska risken för våld samt praktiskt användbara kommunikativa verktyg
 • Det egna reaktionsmönstret i hotfulla situationer och hur man kan öka förmågan att välja beteende medvetet i svåra lägen
 • Grundläggande förhållningssätt vid olika situationer
 • Riskanalytiskt tänkande och hur risker inventeras
 • Stresshantering
 • Verbal konflikthantering
 • Kamratstöd vid traumatiska händelser
 • Den könsuppdelade arbetsmarknaden och utsatthet för hot och våld
 • Enkla självskyddstekniker som medarbetarna kan använda sig av i en akut situation samt information om nödvärnsrätten enligt BrB 24 kap
 • Förebyggande åtgärder för olika yrkesgrupper


Är du intresserad av en hot- och våldutbildning så kontakta Piku för förslag och offert.

Andra artiklar
Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen (SoL) är grunden för socialtjänstens verksamhet och har funnits sedan 1982. 2020 presenterades en utredning om förslag till ny Socialtjänstlag för Regeringen, och 2021 börjar flera ändringar gälla.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.