Search

Vad är entreprenadjuridik?

Entreprenadjuridik kallas även entreprenadrätt och reglerar frågor som rör entreprenader. Lagstiftningen gäller alla parter, det vill säga uppdragstagare, beställare och förhållandet mellan entreprenör och underentreprenör.  95% av fördyrningar vid avtalsupphandlingar beror på bristande förfrågningsunderlag och skulle kunna undvikas. Med ökad kunskap om avtalens innebörd och bättre juridiska specifikationer kan många miljoner kronor sparas.TEXT

Entreprenadjuridik – Vad är det?

Det innebär att en entreprenör lovar att genomföra en leverans eller ett projekt inom en viss tidsram. Köparen och entreprenören skriver ett avtal (AB 04 eller ABT 06) som kommer reglera hela entreprenaden. Detta betyder att varje projekt alltid är unikt utifrån vilka förutsättningar som gäller i samband när avtalet har blivit godkänt av alla parter.

Det köparen bör vara medveten om är att det finns olika slags entreprenörskap, som till exempel:

Utförandeentreprenad: Entreprenören genomför endast arbetet.

Totalentreprenad: Entreprenören genomför allt inom projektet från början till slut.

Arbetar du med bygg- eller anläggningsentreprenader inom den offentliga förvaltningen kommer du garanterat i kontakt med entreprenadrätten och de båda standardavtalen AB 04 och ABT 06. 

Vad är skillnaden mellan AB 04 och ABT 06?

Standardavtalen, AB för utförandeentreprenader och ABT för totalentreprenader, är tillsammans de viktigaste regelverken som du behöver känna till. Mycket i AB 04 påverkar dessutom entreprenaden. För att rätt standardavtal ska fyllas i är det bra att veta vilka skillnader det är mellan AB 04 och ABT 06. AB 04 – Ska användas i samband med en utförandeentreprenad och detta avtal finns även på engelska. ABT 06 – Ska användas i samband med en totalentreprenad och detta avtal finns även på engelska.

Vilken lag grundar sig Entreprenadrätten på?

ABO4 – Allmänna Bestämmelser För Byggnads-, Anläggnings- och Installationsentreprenader. ABO4 är allmänna bestämmelser som tagits fram speciellt för entreprenader inom installation, bygg och anläggning. AB04 är skriven med den delade entreprenaden som utgångspunkt.

ABT-U 07. Är den senaste upplagan av det standardavtal med Allmänna Bestämmelser som är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenör och underentreprenör, där ABT 06 används i avtalet mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.

Grundläggande kunskaper sparar mycket pengar

Det gäller att känna till spelreglerna och förstå de föreskrifter och regelverk som gäller. Då kan man undvika tvister, dyra skadestånd och dessutom spara tid genom att göra rätt från början. Att bevaka sina rättigheter och skyldigheter är också avgörande för att få ett plusresultat på sista raden.

Det finns olika utbildningar inom entreprenadjuridik där du lär dig att upprätta bra och fullständiga förfrågningsunderlag i samband med upphandling så att du undviker oförutsedda kostnader och förseningar av projektet. En sådan utbildning är Entreprenadjuridik, 2 dagar, under ledning av Daniel Prawitz. Då får du också en fördjupad kunskap om de centrala bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 och hur dessa tillämpas i praktiken. Du lär dig hur man undviker fallgropar i samband med kontraktsskrivning och under entreprenadens gång.

Vad behövs för kunskaper inom entreprenadjuridik?

Grundläggande kunskaper inom entreprenadjuridik innebär att du känner till det viktigaste inom:

 • Grundläggande avtalsrätt och betydelsen för ingåendet av entreprenadavtal
 • Olika upphandlingsformer, entreprenadformer och ersättningsformer
 • AB 04 och ABT 06 roll i den större kontraktssystematiken som omger en entreprenad
 • Minimikrav på ett förfrågningsunderlag och dess innehåll för att undvika oväntade merkostnader eller förseningar
 • Hur man gör giltiga ändringar av AB 04 och ABT 06
 • Vilka krav som bör ställas på anbudsgivarna i upphandlingsskedet
 • Vad som ingår och inte ingår i entreprenaden
 • Hur man hanterar motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna
 • Vanliga störningar i entreprenader
 • Vite och skadeståndsfrågor vid förseningar
 • Garantitid och ansvar för fel
 • Formaliafrågor kopplade till ÄTA, hinder, vite, skadestånd, fel m.m.
 • Villkoren för prisreglering vid till exempel pandemi, krig m.m.
 • Tvistehantering i korta drag
 • De viktigaste och aktuella rättsfallen

.

Fem vanliga missar hos beställare/kund

 1. Att inte förstå skillnaden mellan entreprenadformerna

Det finns färdiga avtalsvillkor att använda sig av, AB 04 och ABT 06 är exempel på standardvillkor för entreprenader. Standardvillkoren har tagits fram av sakkunniga och byggbranschen. ”AB” står för allmänna bestämmelser och ”T” i ABT 06 står för totalentreprenad. Vid val mellan AB04 och ABT 06 gäller det att ha klart för sig om beställningen avser en totalentreprenad eller en utförandeentreprenad.

Totalentreprenad innebär att entreprenören ansvarar för att vissa angivna funktionskrav uppfylls. Beställaren beskriver vilken funktion och vilket resultat som ska uppnås. Entreprenören får sedan ansvara för att bygga så att den önskade funktionen uppnås. Entreprenören utför projektering och utförande. Standardvillkoren i ABT 06 avser totalentreprenad, eller ”funktionsentreprenad”.

Utförandeentreprenad passar kanske bättre om kunden vill reglera själva utförande och byggnationen, och inte överlåta det ansvaret på entreprenaden. I en utförandeentreprenad får kunden själv ta fram de ritningar och specifikationer som behövs för byggnationen.

Beställaren har större kontroll över projektet i en utförandeentreprenad men att en totalentreprenad innebär en lägre risk för beställaren eftersom byggbolaget ansvarar för funktionen.

 

 1. Oklarhet kring vad som avtalats

Det är viktigt att välja rätt sorts avtal för det arbete som faktiskt ska ske. Om man använder ABT 06 innebär det att entreprenören ansvarar för det som avtalats. Men om samtidigt beställaren involverar sig i exempelvis projekteringen, blir det genast oklart om det är entprenören som ansvarar för funktionen fullt ut. Det kan vara en fördel att istället se om AB04 räcker i ett sådant fall eller att – om det går – dela upp entreprenaden i separata delar så att det blir en tydligare ansvarsfördelning.

 1. Att lita på att standardvillkoren reglerar alla situationer och ansvarsfrågor

Det absolut vanligaste misstaget är att beställaren avstår från att låta en jurist granska avtalet före undertecknande. Standardvillkoren täcker inte alla situationer och det kan finnas skäl att frångå standardvillkoren på vissa punkter. Avtalen behöver därför innehålla utförliga administrativa föreskrifter – en s.k. AF-del. Där detaljregleras många praktiska villkor som till exempel arbetstider, inga störande arbeten på helger och kvällar, arbetsmiljöansvar och hantering av personalliggare. Det är viktigt att tänka på vilket sådant ansvar som ligger på beställaren om detta inte avtalas bort till entreprenören. Vite och vilka branschregler som skall tillämpas vid byggnationen är exempel på andra frågor som behöver regleras särskilt.

 1. Entreprenören får full betalning innan entreprenaden är helt färdig och godkänd

Det är vanligt förekommande att hela entreprenadsumman är betald utan att entreprenaden är helt slutförd eller när den fortfarande har brister som beställaren inte godkänner. Det mest effektiva verktyget en beställare har vid en tvist med sin entreprenör är att hålla inne hela eller delar av betalningen. Även under entreprenadens gång är det möjligt att innehålla summor löpande om avtalet är korrekt utformat.

 1. Man har inte tänkt igenom hur ev tvist ska lösas

Både AB 04 och ABT 06 innehåller villkor om hur en uppkommen tvist ska lösas, men det är inte säkert att standardvillkoren är de bästa villkoren för just ert projekt. Enligt standardavtalen ska tvister som gäller belopp över 150 gånger prisbasbeloppet avgöras av skiljeman, lägre belopp av allmän domstol. En tvist i domstol kan medföra en bättre möjlighet att nå en förlikningslösning, särskilt då entreprenören inte är så intresserad av att vänta på sina pengar.

Entreprenadtvist – Vad är det som gäller?

Om ditt företag ansvarar för att genomföra ett kontrakt, eller om du är beställare i ett byggprojekt, är det viktigt att ha goda kunskaper i entreprenadrätt. Då kan du och motparten skriva ett tydligt avtal för att reglera hela projektet och undvika tvister under projektet. Även om de flesta byggprojekt slutförs framgångsrikt, uppstår ibland tvister av olika anledningar mellan beställaren och entreprenören.

Rent generellt så är utgångsläget att entreprenören inte är skyldig att kontrollera de uppgifterna om sakförhållande som köparen har uppgivit. Skyldigheten finns endast om entreprenören har förstått att uppgifterna är felaktiga eller om det finns tydliga indikationer på det. Därför är det inte säkert att entreprenören kan hållas ansvarig för fel som har uppstått på grund av felaktig information från köparen. Detta går att undvika genom att entreprenören och köparen använder sig av tydliga avtal, som till exempel standardavtalen AB 04 eller ABT O6. Med sådana avtal kan hela projektet regleras och alla parter kan känna sig trygga och säkra.

Tvister kan uppkomma i olika skeden; under upphandlingen, vid avtalsskrivandet eller under projektet mellan entreprenören, beställaren eller leverantören. Även frågor gällande miljörättsliga synpunkter och PBL (Plan och bygglagen) kan bli föremål för tvister. Det kan till exempel handla om miljörättsliga överväganden eller ett bygglov under ett projekt.

När det blir fel: De allra flesta entreprenörer fullföljer sina projekt problemfritt och köparen blir nöjd. Ibland händer det dock att det uppstår tvister mellan entreprenören och beställaren, alltså dessa kan inte komma överens om vad som ska genomföras eller att kunden inte alls är nöjd med hur entreprenören har utfört projektet. Det kan vara allt från att leveranstiden försenats eller att projektet inte har avslutats, men det kan också röra sig om obefogade prishöjningar.

Om en tvist skulle uppstå, börja med att läsa genom avtalet/avtalen för att avgöra om man som beställare har rätt eller inte. Entreprenörtvister kan i vissa fall leda till ett försäkringsärende eller skadeståndskrav, men börja alltid med att diskutera med entreprenören först och för att hitta en lösning som ni båda kan acceptera.

Går det inte lösa tvisten mellan parterna är nästa steg att låta domstolen avgöra ärendet eller en så kallad skiljenämnd. Oftast tar entreprenörtvister väldigt lång tid att lösa i en domstol. Flera år är ingen ovanlig tid för en sådan process. Om tvistvärdet är mer än 150 prisbasbelopp kan ett avgörande ske i en skiljenämnd. Ett sådant förfarande sker generellt snabbare än i allmän domstol. En annan skillnad är att ett skiljeförförande en offentlig handling, som det är i de allmänna domstolarna.

Sammanfattningsvis

 • Skriv standardavtalen AB 04 eller ABT 06, samt extra avtal vid speciella premisser innan projektstart
 • Ha tillräckliga kunskaper inom entreprenadrätten och ta juridisk hjälp vid behov
 • Vid tvist, läs genom avtalet/avtalen först för att kontrollera vem som har rätten på sin sida
 • Försök lösa tvisten med entreprenören innan ärendet går till domstol
 • Nyckeln till ett entreprenörskap utan tvister är ett välutformat avtal

 

Söker du utbildningar inom entreprenadjuridik, offentliga upphandlingar, partneringentreprenader mm så hör av dig till Piku Utbildningar som skräddarsyr utbildningar och även har inspelade utbildningar som du kan ta del av när du själv har tid. Vi har också ett stort nätverk av olika expert som vi kan hänvisa vidare till!

Entreprenadjuridik
Andra artiklar
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process när en myndighet eller offentlig aktör köper varor eller tjänster. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.