Search

Vad är missbruk, trauma och samsjuklighet?

Enligt internationell forskning är trauma den starkaste faktorn som kan länkas till missbruksproblematik. Men i svensk missbruksvård tas trauma nästan aldrig med i beräkningen, vilket riskerar att förlänga lidandet för patienten och hens närmaste. Här kan du läsa om sambandet mellan trauma, samsjuklighet och missbruksproblematik.

Innehåll

Trauma och missbruk

Missbruk, trauma, samsjuklighet. En kvinna står på en brygga och blickar ut över en sjö. Vädret är grått och dystert.
Trauma spelar ofta en huvudroll i att få en människa att utveckla psykisk ohälsa eller missbruk.

Missbruk av alkohol och droger bottnar ofta i någon form av trauma. Det börjar ofta med självmedicinering mot något specifikt problem som man har stora svårigheter att hantera. Det kan vara upplevelser ända från barndomen som inte bearbetats eller andra allvarliga händelser i livet. Den som missbrukar gör det för att hen mår dåligt och de bakomliggande faktorerna måste utrönas för att få rätt behandling och komma ur missbruket.

Missbruk påverkar inte bara den drabbade individen, utan får även stora konsekvenser för familjen och samhället. Missbruk kan exempelvis leda till kriminalitet, prostitution m.m. som medel för att finansiera missbruket. 

Trauma och personlighetsstörningar

Trauma hänger inte bara ihop med missbruksproblematik; det är också den viktigaste faktorn bakom psykiska störningar såsom personlighetsstörningar och psykoser, vilka i sin tur sannolikt är länkade till missbruket och den misär detta medför. 

Personer som har personlighetsstörningar upplever ofta:

 • att störningen påverkar hela personligheten. Det är vanligt med både trauma och missbruk hos samma patient. 
 • relationsproblem som ger upphov till:
  • Ständiga konflikter
  • Bristande samarbetsförmåga
  • Bristande tillit
  • Oförmåga att skapa tillitsfulla, livskraftiga relationer
  • Ständigt uppbrutna nätverk
  • Ständigt partnerbyte, eller ensamhet
  • Inga eller få gamla vänner

Trauma och annan samsjuklighet

Samsjuklighet och missbruksproblematik kopplat till trauma kan finnas hos patienter med exempelvis ADHD, anknytningsstörningar och PTSD. Nedan tar vi upp dessa i korthet.

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) har i amerikanska studier av Ohlmeier m. fl. 2008, visat sig vara 10 gånger vanligare vid drogmissbruk och fem gånger vanligare vid alkoholmissbruk.

Anknytningsstörningar

Missbruk korrelerar med otrygg anknytning enligt forskning av bl.a. Borhani 2013. De flesta som har ett svårt missbruk har inte en enda person som de kan lita på i sitt nätverk och är helt oförmögna att bygga upp tillitsfulla relationer. Detta är ett avgörande hinder för rehabilitering.

PTSD

50 % av dem som söker hjälp för beroendesjukdom i Sverige lider också av Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD, Post Traumatic Stress Disorder) och sex studier bekräftar att 35 – 50 % av dem som söker hjälp för missbruksproblem även lider av livslång PTSD. Läs mer här

PTSD karaktäriseras av att personen kan drabbas av påträngande minnen, vilja undvika sådant som förknippas med händelsen samtidigt som negativa tankar och känslor kan uppstå. PTSD uppkommer när man utsatts för dödshot, allvarlig skada eller sexuellt våld, eller har bevittnat detta. De vanligaste symtomen är:

 • Påträngande minnen kan uppstå i form av mardrömmar och flashbacks.
 • Undvikande av sådant som förknippas med händelsen, t.ex. människor, miljöer, symboler och uttryck. 
 • Negativa tankar och känslor som uppträder efter händelsen kan vara t ex skuld, skam, rädsla, ilska, främlingskap, likgiltighet inför sådant man tidigare gillat. 
 • Reaktioner som irritation, ilskeutbrott, självdestruktivitet, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar är också vanliga.

Andra traumatiska upplevelser

Även dessa traumatiska erfarenheter kan lägga grund för samsjuklighet och missbruk:

 • Mobbning
 • Svår upplevelse av skam
 • Psykisk sjukdom hos en  familjemedlem
 • Aga
 • Fysisk vanvård
 • Misshandel
 • Psykisk vanvård
 • Psykisk misshandel
 • Otrohet
 • Arbetslöshet
 • Föräldrar med missbruksproblem
 • Kränkning
ifo socialtjänst socialnämnd
Trauma kan försämra en människas förmåga till att knyta an till andra och söka hjälp när de mår dåligt.

Hur bildas trauman?

Traumat bildas i regel inte genast efter en traumatisk händelse, utan det kan ta dagar, veckor eller månader innan symtomen dyker upp. Man säger att ca 50% av alla trauman läker spontant (av sig självt), men trauman kan också kvarstå livet ut. Forskning visar också att kvinnor löper högre risk att få trauman än män (Hansson et el. 2008).

ACE-trauma

Upplevelser av trauma under barndomen har visat sig påverka vuxenlivet och man refererar ofta till studien Adverse Childhood Experience (ACE) som ringar in några typer av upplevelser som kan leda till trauma. Första studien genomfördes 1998 (Felitti m.fl.) och studien har sedan reproducerats många gånger. Den har gett upphov till fler än 50 vetenskapliga artiklar och mer än 100 konferenser och presentationer samt ligger till grund för forskning som nu pågår i flera länder.

ACE-typer av trauma:

 • Fysisk misshandel
 • Sexuella övergrepp
 • Fysisk vanvård
 • Drogmissbruk i hushållet
 • Psykisk misshandel
 • Psykisk vanvård
 • Modern våldsamt behandlad
 • Medlem av hushållet i fängelse
 • Psykisk sjukdom i hemmet
 • Konflikter mellan föräldrarna, t.ex. separation eller skilsmässa
 

Effekter av ACE

ACE-studien visade att mer än hälften av försökspersonerna hade upplevt minst en punkt av de ovan nämnda. De som hade 4 eller fler löpte 12 gånger större risk att utveckla drogmissbruk, alkoholism, depression, och/eller att göra självmordsförsök. 5 % av befolkningen är beroende av alkohol 0,5 % missbrukar narkotika (STAD, Stockholm förebygger alkohol och narkotikaproblem, 2014). Drogmissbruk och psykisk sjukdom var mest kopplade till punkterna.

Komplexa trauman och utvecklingstrauman

PTSD är en effekt av en enskild traumatisk händelse och påverkar en begränsad del av personligheten medan andra personlighetsdelar kvarstår intakta. Komplext trauma (Complex Post-Traumatic Disorder, CPTSD), däremot, är effekten av återkommande eller långvarig traumatisk situation som på sikt påverkar hela personligheten. Komplext trauma orsakar en känslomässig påverkan som kan yttra sig i:

 • Bristande självkänsla
 • Skam och skuld
 • Utagerande
 • Svårigheter att kontrollera sina känslor
 • Paranoida processer
 • Kronisk otrygghet
 • Självhat

 

Utvecklingstrauma är en sorts trauma som inträffar före 8 års ålder och påverkar hjärnans utveckling i unga år. Barndomsupplevelser som kan leda till utvecklingstrauma kan vara: 

 • Misshandel
 • Vanvård under barndomen
 • Våld i hemmet
 • Flyktingproblematik
 • Barnsoldater
 • Incest
 • Tidiga separationer
 • Bevittnat hemska våldsbrott

Trauma är viktigt att ta med i behandlingsplanen

Sammanfattningsvis finns mycket som understryker vilken roll trauma kan spela i att grunda för och förvärra andra psykiska sjukdomar. Att bortse från trauma i behandlingen av en missbrukspatient kan ge långsiktiga och grava konsekvenser. Även om man behandlar symtomen på missbruk eller annan psykisk ohälsa, kan traumat stanna kvar under ytan och höja risken för återfall. Detta leder till lidande både för den drabbade och personer i hens omgivning  – lidande som hade kunnat undvikas, med en bättre bild av vilka trauman som kan ligga till grund för problemen.

Vill du veta mer om missbruk, trauma och samsjuklighet? Vill du lära dig hur du ska bemöta och behandla en person som har dessa problem? Se vår föreläsning med psykolog Stefan Sandström här.

Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen (SoL) är grunden för socialtjänstens verksamhet och har funnits sedan 1982. 2020 presenterades en utredning om förslag till ny Socialtjänstlag för Regeringen, och 2021 börjar flera ändringar gälla.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.