Search

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till insatsen personlig assistans. Det är ett personligt utformat stöd som utgår från din bostad och hjälper dig att klara ditt dagliga liv. En sådan insats innebär både omvårdnad och stöd. Exempelvis kan du får hjälp med studier, personlig hygien, måltider, kommunikation och fritidsaktiviteter.

 

LSS är en förkortning av lagen om stöd och service. Du omfattas av LSS om du tillhör någon av de här tre grupperna:

·       Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

·       Personer med stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

 

·       Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans- Piku Utbildningar

Personlig assistans infördes i Sverige 1 januari 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där personlig assistans är en av nio LSS-insatser, och 51 kap. om assistansersättning i Socialförsäkringsbalken. Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan.

Meningen med lagstiftningen är att du som har en omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter som är med dig under delar av dagen eller hela dygnet. Assistenterna hjälper dig dels med grundläggande behov som personlig hygien, andas, äta och kommunicera, dels med andra personliga behov som t ex fritidsaktiviteter/träning, umgås med släkt och vänner, utföra ett arbete, utöva föräldraansvar, hushållsarbete eller vara delaktig i samhället.

Du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Du väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

Du kan välja mellan att anlita en anordnare eller så kan du anställa dina assistenter själv. Anordnaren kan vara din kommun eller en privat anordnare. Om du väljer att anställa dina assistenter själv får du större möjlighet att påverka hur din assistans utförs, men du måste lägga ner mycket tid på administration, bl a att anställa assistenter, hantera löner, skatter och avgifter, ansvara för assistenternas arbetsmiljö och redovisa till Försäkringskassan och Skatteverket. Om du istället anlitar en assistansanordnare tar denne hela arbetsgivaransvaret.

 

Det finns tre sorters anordnare, kommun, företag och brukarkooperativ.

Vem kan få personlig assistans?

Om du är under 65 år och har stora och varaktiga funktionshinder som gör att du behöver hjälp med dina så kallade grundläggande behov kan du ansöka om personlig assistans. Det görs först en bedömning om du tillhör de tre personkretsarna i LSS (se ovan). Om du bedöms tillhöra en personkrets, bedöms därefter dina grundläggande behov. De sex grundläggande behov som berättigar till personlig assistans är:

·       Andning

·       Hjälp med personlig hygien

·       Måltider

·       Att klä av- och på sig

·       Att kommunicera med andra

·       Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

 

Mer information finns på https://assistanskoll.se/Om-personlig-assistans.html

Vem beslutar om personlig assistans?

Kommunen tar beslut om rätten till personlig assistans om de grundläggande behoven är mindre än 20 timmar i veckan. Gäller det mer än 20 timmar i veckan sker denna bedömning på Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken, SFB.

 

Vem betalar för personlig assistans?

Det är kommunen och Försäkringskassan som gemensamt delar på betalningsansvaret. Ersättningen utbetalas i efterhand, antingen till assistanstagaren eller direkt till en anordnare som valts.

Vilka arbetsuppgifter har en personlig assistent?

En personlig assistent ska underlätta för den funktionshindrade, att leva så självständigt som möjligt. Det kan gälla matinköp, personlig hygien och att sköta hemmet. Det kan även handla om att hjälpa personen i sin föräldraroll, på arbetsplatsen eller sina fritidsintressen.

Ekonomi, förvaltning av egendom, livsmedelshygien och hållbarhetstänkande ingår också i assistentjobbet, och den kunskapen är viktig för att ge bidra till ett bra liv för den som får stöd. Den viktigaste uppgiften är att utföra arbetet med omsorg och värna om brukarens integritet. Det är viktigt att assistenten följer de anvisningar som bestämts. Bra kommunikation är otroligt viktig.

Assistansanvändaren kan själv bestämma om det önskas en eller flera assistenter. 

Behövs någon utbildning för att bli personlig assistent?

Att arbeta nära en person som behöver hjälp och stöd i vardagen, i dennes hem, kräver kunskap på en mängd olika områden för att assistansen ska bli kvalitativ och bra. Utbildning finns t ex på folkhögskolor, men lika viktigt är personlighet, empati, förmåga att kommunicera och reflektera. Vidare behöver du kunna hushålla med en god ekonomi och veta hur du gör inköp, lagar mat och förvarar.

Det finns bra utbildningar om jobbet som assistent, t ex hos Piku Utbildningar. Eleonor Schütt och Suzanne Elmqvist, som själv lever med assistans sedan 30 år, utbildar och inspirerar i kurserna Assistans med kvalitet – del 1 och Assistans med kvalitet – del 2.

Piku har även ett utbildningspaket för personal inom LSS-området, med ett antal utbildningar som man har fri tillgång till under ett helt år.

Vilka rättigheter och skyldigheter har en personlig assistent?

Du som personlig assistent arbetar ofta i brukarens hem och ni spenderar mycket tid tillsammans. Yrket är ett väldigt personligt arbete där ni kommer varandra mycket nära. Du som arbetar som personlig assistent har skyldigheter och även rättigheter. När det gäller rättigheter pratar vi om arbetsmiljö, då du som assistent ska ha en bra och trygg arbetsplats. Det behöver vara en hållbar arbetsplats där visst redskap kan behövas för att underlätta ditt arbete. Det handlar även om utbildning som gör att du har rätt kompentens för ditt uppdrag.

Vad gör jag om jag inte kommer överens med mina personliga assistenter?

Att vara personlig assistent är nog ett av de svåraste men också roligaste yrken man kan ha.  Eftersom du som assistent behövs hela tiden uppstår en mängd situationer som inte är aktuella i andra yrkeskategorier. Två begrepp har blivit särskilt avgörande för att få en god assistanskvalitet – kommunikation och reflektion.  När vi kan prata med varandra om saker som uppstår och sedan reflektera över det som hänt går det mesta att lösa.  De som beviljats personlig assistans är förstås väldigt olika som personer och har helt olika behov. Därför är det viktigt att du som är assistanstagare är tydlig med krav och förväntningar på dina assistenter.

Personlig assistent jobb

Vad är extra viktigt att tänka på när man anlitar en assistansanordnare?

Anordnaren måste alltid ha tillstånd från IVO. Den anordnare du anger som betalningsmottagare måste ha tillstånd från IVO att bedriva personlig assistans. Om du får utbetalningen till dig själv måste du använda pengarna för köp av personlig assistans och det måste finnas ett avtal med den anordnare du anlitar. Tillståndsplikt för personlig assistans infördes 1 jan 2011. Independent Living Institute har en webbsida som heter Assistanskoll. Där finns mycket bra information om olika assistansbolag med tillstånd från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), som kan göra det lättare för dig att välja anordnare. Assistanskoll jämför anordnare av personlig assistans och ger svar på frågor inför valet av anordnare. Notera att kommuner inte är med på listan. Lista över godkända assistansbolag. På Assistanskoll hittar du också många Guider, Fakta och Löneräknare. Avtalet är centralt. Det är mycket viktigt med ett bra avtal som reglerar anordnarens och kundens skyldigheter och rättigheter, du kan tex hamna i en konflikt med din anordnare. Ett vanligt avtal består ofta av ett huvudavtal med flera bilagor. Att tänka på vid avtal med en anordnare:
  • Uppsägnings/Bindningstid
Det viktigaste att tänka på är hur lång uppsägningstid eller bindningstid du har, dvs hur länge du måste stanna som kund om du vill byta anordnare. Uppsägnings/bindningstid ska helst vara 1 till 2 månader men inte längre än tre månader.
  • Anordnarens uppsägningstid
Även om du har en kort uppsägningstid, kan du kräva att anordnaren har en längre uppsägningstid för att skydda dig om anordnaren inte vill ha dig kvar av någon anledning.
  • Lösning av tvister
Det bör vara skrivet att tvister ska lösas i allmän domstol och inte i ett skiljeförfarande som kan bli dyrt för dig.
  • Reglera vem som gör vad
Det bör vara reglerat var anordnaren betalar för via assistansersättningen, du ska inte behöva betala några utgifter själv. Avtalet ska också reglera om du eller anordnaren väljer och/eller rekryterar assistenterna, lägger assistenternas scheman, lönesätter och arbetsleder assistenterna. Det ska också vara reglerat vem som ska skaffa vikarier när ordinarie assistent är frånvarande.
  • Redovisning av hur assistansersättningen används
Du kan kräva att det står i avtalet att anordnaren ska redovisa hur din assistansersättning används, då kan du se hur mycket som går till exempelvis assistenternas löner. Det kan också vara skrivet att din assistansersättning hanteras i en budget där du är med och påverkar hur pengarna används.
  • Assistansomkostnader
Nivån för assistansomkostnader bör vara fastställd. Assistansomkostnaderna är kostnader som du har för assistenterna, exempelvis rese/logikostnader.
  • Använda assistansomkostnader efter ett byte av anordnare
Hos vissa anordnare går det att skriva i avtalet att sparade medel till assistansomkostnader hos anordnaren går att använda efter att du bytt anordnare. Detta ger dig en större frihet att byta anordnare.
  • Låna inte pengar av din anordnare
Om du lånar pengar av din anordnare riskerar du att bli bunden till skulden.
  • Kollektivavtal
När du byter anordnare bör du vara medveten om vilket kollektivavtal anordnaren har eller om denne saknar kollektivavtal. Villkoren är olika för assistenter anställda i kommunen och hos privata anordnare. Skillnader finns också mellan olika privata anordnares kollektivavtal.
Andra artiklar
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process när en myndighet eller offentlig aktör köper varor eller tjänster. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.