Search

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö är allt som rör din arbetsplats från ljus, ljud, arbetsuppgifter, arbetsbelastning och kollegor. Detta berör alla på en arbetsplats och det är viktigt att veta hur du kan påverka och bidra till en ökad trivsel för dig och dina kollegor.

 

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö berör allt det som påverkar hur vi har det på vår arbetsplats. Exempelvis hur lokalerna är utformade, hur vi kommunicerar med varandra och hur system och verktyg vi arbetar med är utformade. Området är stort och burkar delas in i fyra olika delar för att göra arbetet lättare och tydligare.

De fyra områden är:
-Fysisk
-Digital
-Social
-Organisatorisk

Fysisk 
Det fysiska omfattar lokal, ljus, ventilation, ljud och hjälpmedel som kan behövas på en arbetsplats. En bra fysisk arbetsmiljö kan vara att ha rätt hjälpmedel för att utföra tunga lyft rätt. Ett tungt lyft kan tex vara att flytta patienter eller andra tunga föremål där ett hjälpmedel kan underlätta. När det kommer till ljus och ljud är det viktigt att ha rätt belysning och eventuell ljuddämpande skärmar. Vilket eller vilka hjälpmedel som just din arbetsplats kan behöva beror på vad er verksamhet arbetar med. Alla arbetsplatser ser olika ut och därmed kan ni behöva olika typer av hjälpmedel.

Digital
Det digitala området berör dem arbetsmomenten som görs i det digitala systemet. Mer och mer arbete idag digitaliseras och det innebär även mer tekniska problem. Det digitala gäller uppkoppling, IT-program och datorer. Det är idag lättare att ta med sig arbetet hem eftersom vi mer och mer digitaliserar oss och kan bli nådda via digitala medier utöver arbetstid.

Social 
Den sociala arbetsmiljön handlar bl.a. om hur vi pratar med varandra på arbetsplatsen. Att kommunicera med varandra på många olika sätt kan innebära missförstånd och irritation. Det är de digitala forumen som mejl, sms, chatt och andra medel där de flesta missförstånd uppstår.

Organisatorisk

Den organisatoriska arbetsmiljön handlar om hur arbetet fördelas, styrs och hur beslut fattas i din verksamhet. En arbetsplats som har en god organisatorisk och social arbetsmiljö ger medarbetarna en rimlig arbetsbelastning där schema ger utrymme för återhämtning mellan arbetspassen. Det skapar också en god dialog och samtalston mellan medarbetarna och cheferna.

Vill du lära dig mer om ämnet? Här hittar du utbildningar för dig.

Psykisk arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning

För att förstå och arbeta på rätt sätt med arbetsmiljön på din arbetsplats är det viktigt att ha goda grundkunskaper. Grundkunskaperna får du genom utbildning som tex BAM och Ledarskapsutbildning Bas.

Genom en grundläggande utbildning får du mer kunskap och ditt arbete framöver blir betydligt lättare. Både chef och skyddsombud har stor nytta av en bra och grundlig utbildning.

Se alla utbildningar här. 

Arbetar du inom äldreomsorgen och vill lära dig mer om ämnet? 
Konferens: Arbetsmiljön i äldreomsorgen från 16 november 2022. Läs mer och köp konferensen här. 

Den 1 februari: Säker hemtjänst, en kurs digitalt och på plats i Malmö. Läs mer och boka din plats här. 

BAM - bättre arbetsmiljö

BAM är en grundläggande utbildningen. Utbildningen tar upp lagstiftning, regler, roller och ansvar, men ger också övning i det praktiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningen är främst för chefer, skyddsombud och ombud men även fackliga representanter och andra medarbetare som vill ha mer kunskap. Efter utbildningen ska du kunna samverka i arbetsmiljöfrågor och undersöka arbetsmiljön utifrån en helhetssyn.

Vill du läsa mer om vår BAM utbildning här.

Vad är en bra arbetsmiljö?

Det kräver en verksamhet som systematiskt arbetar och förbättrar arbetsplatsen. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret men alla medarbetares skyldighet att påtala problem.
En god arbetsmiljö förebygger sjukskrivningar och bidrar till ökad trivsel och engagemang. Att trivas på sin arbetsplats är en av de viktigaste delarna för att medarbetarna ska vilja gå till sitt arbete. Att trivas skapar gemenskap och samhörighet vilket vi människor är beroende av.

Hur kan jag bidra ?

Du kan genom att hälsa på dina kollegor skapa trivsel och gemenskap. Fokusera på vad verksamheten har för mål, ge feedback på arbetsplatsen och hålla dig till de uppgifter du har fått tilldelat. Ta ansvar i din arbetsgrupp och berätta för din chef om du känner dig stressad eller inte trivs på din arbetsplats.

Vad är psykosocial arbetsmiljö?

Den psykosociala delen handlar om hur meningsfullt vi upplever vårt arbete och arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över situationen och vilka möjligheter vi har att påverka arbetet och ens personliga utveckling. Det handlar även om trivsel på arbetsplatsen.

Vad är skillnaden på sociala och psykosocial

Det finns ingen skillnad på de här två områden utan den sociala och individen kallas för psykosocial arbetsmiljö. Den psykosociala innefattar i princip allt som har med den psykiska hälsan att göra på din arbetsplats.

Riskhantering

Riskhantering är ett samlingsnamn för utförandet av att identifiera, klassa, åtgärda och följa upp de möjliga risker som uppmärksammats på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska se till att dokumentet finns tillgängligt för alla i verksamheten. Riskbedömningen ska göras regelbunden där undersökning av arbetsförhållandena, riskanalys och riskhantering.

Vem behöver delta vid arbetsmötet?
• Chefen/cheferna
• Arbetstagarna
•Skyddsombudet/huvudskyddsombudet

Cheferna och arbetstagarna har skyldighet att delta på mötet.
Vill du gå kurs om Riskhantering? Kursen ger dig bra inblick i det systematiska arbetsmiljöarbetet och du blir säker och trygg i din roll att riskbedöma samt med stort engagemang bidra till en bra arbetsmiljö.


Läs om kursen och boka din plats här. 

Arbetet med riskhantering är ett förebyggande arbete för eventuellt olycksfall och ohälsa. Det ska vara tydliga och positiva mål. Ett positivt mål kan vara att öka medarbetarnas livskvalitet genom åtgärder mot missbruk, mobbing och stress. Det kan även innebära insatser som goda matvanor, motion eller social gemenskap.

Vad är arbetsmiljölagen (1977:1160)

Lagen finns till för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. Men även för att uppnå en god arbetsmiljö med rätt förutsättningar. Lag (1994:579). Helt enkelt finns lagen för att du ska må bra på din arbetsplats och känna dig trygg. Lagen är själva stommen i arbetet kring regelverk som finns.
Här kan du läsa mer om lagen på arbetsmiljöverkets hemsidan. 

Vad innefattar lagen?
• Först handlade lagen enbart om fysisk delen men idag omfattas lagen även psykisk välmående och hälsa.
• Lagen är en allmän hållen ramlag som kompletteras av arbetsmiljöförordningen.
• Krav och skyldigheter framgår i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
Arbetet ska anpassas efter medarbetarnas olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren ska få möjlighet att påverka utformningen av sin egen arbetssituation samt vid förändrings- och utvecklingsarbete som rör personen i fråga. Arbetstagarens arbetsinnehåll ska utformas så att det inte uppstår fysisk och psykisk belastning som kan medföra ohälsa eller olycka på arbetsplatsen.
Lagen gäller samtliga arbetsplatser.

Riskbedöma

Hur kontrolleras arbetsplatserna?

Arbetsmiljöverket ser till att alla arbetsplatser följer de regelverk som finns. Myndigheten kan göra besök på arbetsplatserna för en inspektion. Om en arbetsgivare inte följer lagen kan arbetsmiljöverket meddela föreläggande eller förbud förenat med vite. Vite är en avgift/straffavgift som arbetsplatsen behöver betala om den inte följer arbetsmiljöverkets beslut. Det kan även bli böter och fängelse.

Vad är ett arbetsmiljöbrott?

Skulle det vara så att en medarbetare skadar sig på sin arbetsplats och det kan konstateras att det berott på missförhållanden i arbetsmiljön kan det röra sig om ett arbetsmiljöbrott. Hur vida det är ett brott eller inte framgår i brottsbalken och behöver då prövas i domstol. Bedömer domstolen att det är ett brott blir följderna böter eller fängelse av en eller flera i organisationen.

Skyddsombudets roll

Skyddsombud har en viktig roll när det kommer till arbetet med arbetsmiljö och representerar arbetstagarna. Skyddsombudet bidrar till att arbetet görs och följs. Utöver medarbetarna och chefer ska skyddsombudet vara delaktigt i det systematiska arbetet. Chefen/cheferna och skyddsombudet kan även tillsammans göra riskbedömning, åtgärder och följa upp arbetet.
Skyddsombudet fungerar som en mellanhand mellan chef och medarbetare. Skyddsombudet behöver hålla kontakten med medarbetarna för att förstå hur medarbetarna har det på arbetsplatsen. Enligt arbetsmiljölagen ska det finnas minst ett skyddsombud på varje arbetsplats som har minst 5 anställda men även på mindre arbetsplatser om det finns osäkerhet om det kan uppstå risker eller olyckor.
Skyddsombudet ska hålla koll på arbetsmiljön i sitt skyddsområde. Ett så kallat område kan vara en avdelning på ett kontor eller på ett sjukhus eller ett distrikt inom vårdomsorgen.

Vad har skyddsombudet för rättigheter?

Skyddsombudet skyddas av lagen där det framgår roll och rättigheter. För att kunna göra sitt uppdrag och företräda arbetstagarna har skyddsombudet rätt att:
• Bli underrättad om förändringar innan arbetstagarna
• Delta i planering av nya eller ändrade arbetslokaler, omorganisationer, arbetsmetoder och arbetsprocesser
• Delta vid planering av ändringar som kan skapa ohälsa och olycksfall
• Delta vid upprättande av handlingsplaner.
• Möjlighet att sätta skyddsstopp om det finns risk för ohälsa och olycka
För att skyddsombudet ska klara av sitt uppdrag behövs grundlig utbildning. Det är både arbetsgivaren och fackets ansvar att ge den utbildningen. Uppdraget som skyddsombud sker på arbetstid och får ta den tid som behövs.

Andra artiklar
Offentlig upphandling
Offentlig upphandling

Offentlig upphandling är en process när en myndighet eller offentlig aktör köper varor eller tjänster. Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska se till att fler konkurrenter får möjlighet att lägga anbud.

Läs vidare »

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.