Search

Hållbar markanvändning och byggprocesser i kommunen

Utbildning för nämndledamöter och tjänstepersoner

Beställ hem denna allmänorienterande utbildning om markanvändning, byggprocesser och hållbarhet! Vi skräddarsyr den efter era behov och håller den på plats i er kommun.

Utbildningen tar upp fem ämnen som är relevanta för nämndledamöter och tjänstepersoner inom samhällsbyggnad och motsvarade nämnd. Ämnena är:

 • Kommunens planering av markanvändning
 • Statliga intressen
 • Köp och försäljning av mark
 • Bygg- och lovprocessen
 • Miljöfrågor

Utbildningen är en heldagsutbildning indelad i 5 pass enligt ämnena ovan, förslagsvis ungefär 1-1,5 timme per pass. Varje pass inleds med en presentation som sedan följs av ett eller flera praktiska exempel som belyser hur regelverken tillämpas i praktiken.

Vi skräddarsyr gärna innehållet tillsammans med er och kan givetvis lägga till frågor som ni saknar i vårt förslag!.

Intresserad? Kontakta Ingrid för att få en offert eller ställa frågor!

Kontakta mig om ni vill beställa utbildningen eller har några frågor!

Utbildare

Anders Forkman

Anders Forkman

Anders Forkman har 30 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning, varav ca 15 år med specialisering mot fastighetsrättsliga frågor. Bland klienterna finns kommuner, kommunala bolag, svenska och internationella privata aktörer. Utöver fastighetstransaktioner inkluderar rådgivningen etablerings- och exploateringsfrågor, nyttjanderätter och plan- och byggfrågor.

Utbildningsplan

1. Kommunens planering av markanvändning
Detta avsnitt ger en överblick över kommunens möjligheter att planera användningen av marken inom kommunen och de verktyg i form av lagstiftning som kommunen använder sig av för att uppnå sina målsättningar.

 • Översiktsplaner
 • Allmänna och enskilda intressen
 • Detaljplaner
 • Överklagande och process
 • Områdesbestämmelser
 • Expropriation
 • Regionplaner

 

2. Statliga intressen
Avsnitt 2 behandlar gränssnittet mellan kommunala och statliga intressen och hur de regleras i lagstiftningen. Det är viktigt inte minst för att de statliga intressena i många fall ingår i kommunens beslutsunderlag och ska beaktas på olika sätt.

 • Strandskydd
 • Andra riksintressen
 • Naturskydd
 • Byggregler
 • Jordbruksmark

 

3. Köp och försäljning av mark
Avsnittet är tänkt att ge en grundläggande förståelse för reglerna i jordabalken om överlåtelse av fast egendom, särskilt vad avser de bestämmelser som i praktiken aktualiseras i kommunala fastighetstransaktioner. Dessutom behandlas de vanligaste formerna av föravtal och frågor som uppkommer när kommuner säljer mark till utomstående exploatör.

 • Allmänt om överlåtelse av fast egendom
 • Statliga och EU-rättsliga regler om förvärv och försäljning av kommunal mark
 • Regler om offentlig upphandling vid byggentreprenad
 • Markanvisningsavtal, exploateringsavtal och andra former av avtal vid försäljning


4. Bygg- och lovprocessen
Här går utbildningen lite djupare in på olika typer av lov enligt plan- och bygglagen, med särskilt fokus på bygglov. Även frågor om själva processen, inklusive överklagande, behandlas, liksom kommunens möjligheter att utöva tillsyn och ingripa om reglerna inte följs.

 • Olika typer av lovpliktiga åtgärder i plan- och bygglagen
 • Sanktioner och tillsyn
 • Särskilt om bygglov
 • Skadeersättning och inlösen
 • Bygglov och ändrad användning

 

5. Miljöfrågor
Den avslutande delen av dagen handlar om miljöfrågor. Det blir en översiktlig beskrivning av de regelverk som kommunen kommer i kontakt med och hur de hänger samman med planeringen av markanvändning, bygg- och bygglovsfrågor m.m.

 • Miljökvalitetsnormer, MKN
 • Miljöskador och avhjälpandeskyldighet
 • Naturreservat
 • Kulturmiljö

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.