Politikerutbildning

POLITIKERUTBILDNING 2023 Malmö

för ny- och omvalda politiker

med Jan Turvall, Annika Staaf och Per-Ola Bergqvist

Som förtroendevald vill du givetvis förverkliga ditt partis politik och de idéer du tror på och gått till val på. Du vill driva utvecklingen i en viss riktning och lägga förslag i de politiska beslutsförsamlingarna. Som förtroendevald har du också den grundläggande drivkraften att vilja påverka samhällsutvecklingen och då krävs goda kunskaper i hur man KAN och FÅR agera. Välkommen till Pikus utbildning för politiker och förtroendevalda i Malmö!

 En viktig förutsättning för att allt ska fungera är att förtroendevalda och tjänstepersoner har samma uppfattning om sina respektive ansvar och befogenheter som deras olika roller för med sig. Det demokratiska arbetet och det kommunala arbetsområdet omgärdas av en mängd lagar och normer som förtroendevalda snabbt måste skaffa sig goda kunskaper om.

Utbildningen grundar sig på tre viktiga lagar som ligger till grund för och reglerar allt arbete i kommunen: Kommunallagen, Förvaltningslagen och Offentlighets- och Sekretesslagen. En annan viktig del är Mötesregler och Mötesteknik eftersom bristande kunskaper kan medföra att möten och tagna beslut ogiltigförklaras. Utbildningen tar också upp om presidiernas nya lagbestämda särställning och roll samt revisionens särställning som egen myndighet. För dig som har ett politiskt uppdrag i en teknisk nämnd med ansvar för anskaffning av varor, tjänster och byggentreprenader av skilda slag är det dessutom viktigt att känna till den grundläggande juridiken som styr den offentliga upphandlingen och juridiken kring de vanligast förekommande avtalstyperna.

 

Utbildarna

Jan Turvall, senior universitetslärare, Göteborgs Universitet, har utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner genom åren och har undervisat i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess. Han medverkar ofta som expert i tv, radio och tidningar.

Jan medverkar i alt. 1+2 i programmet.

Jan Turvall offentlighet sekretess

Annika Staaf är jur. kand., fil. dr. i rättssociologi, universitetslektor och docent i rättsvetenskap vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitetet samt verksamhetsledare för rättsvetenskapligt centrum. Hon har flerårig undervisningserfarenhet och har författat läroböcker och vetenskapliga artiklar.

Annika medverkar i alt. 3 i programmet.

Annika Staaf

Per-Ola Bergqvist är advokat och arbetar sedan 2006 med offentliga upphandlingar, entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han är även rådgivare till bl a kommuner, regioner, kommunala bolag och statliga myndigheter vid offentliga upphandlingar. Per-Ola har också omfattande processerfarenhet.

Per-Ola medverkar i alt. 4 i programmet.

Per-Ola Bergqvist LOU offentlig upphandling

Dagen genomförs mestadels som föreläsning med utrymme för deltagarnas frågor. Innehållet gås igenom mer översiktligt för att ge en allmän kunskap och kännedom.

För dem som väljer två dagars utbildning, ges möjlighet till fördjupning i nedan innehåll, med diskussioner, erfarenhetsutbyte, cases och frågestunder. Se ”Innehåll alt 2”.

Kommunallagen

 • allmänna och särskilda befogenheter
 • de förtroendevalda
 • rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner
 • kommunal organisation
 • kommunal ärendehandläggning
 • kommunal ekonomi
 • överklagande av kommunala beslut

 

Förvaltningslagen

 • serviceskyldighet
 • tillgänglighet
 • samverkan
 • saklighet
 • opartiskhet
 • utredningsansvar
 • beslutsfattande
 • omprövning och överklagande av beslut

                                              

Offentlighetsprincipen och sekretess

 • hantering av allmänna handlingar
 • registrering av allmänna handlingar
 • minnesanteckningar
 • sekretess och sekretessmarkering

                                              

Sammanträdesteknik

 • Planering: kallelse, föredragningslista, praktiska förberedelser
 • Genomförande: talarlista, talarordning, olika typer av yrkanden
 • Propositionsordning
 • Röstplikt, omröstningsregler, olika typer av majoriteter, röstetal
 • Reservation
 • Protokollsanteckning
 • Registrering av beslut: protokoll, justering och expediering av beslut

 

Politisk ärendehantering

 • Hur skiljer sig ärendehantering åt i stora och små kommuner?
 • Ny lagreglering möjliggör överklagan av nämndpresidiernas beslut

 

Samspel mellan tjänstepersoner och politiker

Revisionens särställning som egen myndighet

 • Varje revisor är en egen myndighet

 

Medverkande: Jan Turvall

 • Dagen är mer praktiskt inriktad och ger fördjupade kunskaper utifrån innehållet i grundutbildningen.

 

 • Utbildaren tar upp olika case/exempel under dagen, och ger djupare kunskaper inom de punkter som tagits upp föregående dag.

 

 • Den här fördjupningsdagen ger också utrymme för frågor och diskussion i gruppen. Deltagarna kan även få råd utifrån exempel från sin egen kommun.

 

 • Innehållet i denna dag skräddarsys utifrån bl a de anmäldas önskemål om fördjupning.

 

 • Av praktiska skäl är deltagarantalet denna dag begränsat, så att utbildaren kan ”räcka till” för allas frågor och behov.

 

 • För att kunna delta denna dag, krävs att du deltog i grundutbildningen dagen före.

 

Medverkande: Jan Turvall

Delegation, jour och beredskap – med alla nyheter för socialnämndens ordförande och presidier

Socialnämndens uppdrag är reglerat i lag, främst Kommunallag, men även genom andra speciallagar. Nämnden har i vissa fall rätt att uppdra åt ordförande eller annan ledamot i nämnden att fatta beslut i brådskande ärenden. Detta gäller ärenden som måste avgöras akut och där nämnden eller i vissa fall utskottet inte hinner sammankallas. Sådana akuta ärenden rör framför allt ärenden om tvångsvård enligt LVU och LVM.

Vi tar upp bl a:

 • Hur ser delegationsrätten ut idag enligt kommunallag och socialtjänstlag?
 • Vilka beslut får inte delegeras?
 • Vilka ärenden är av så brådskande natur att ordförande eller dennes ersättare måste fatta beslut själv?
 • Vad måste beslutsfattaren tänka på i sådana akuta situationer?
 • Vad gäller specifikt för socialnämndens ordförande och presidium?
 • Hur ser den rättsliga konstruktionen och handläggningsprocessen ut i dessa ärenden?
 • Vilken aktuell praxis eller andra yttranden från tillsynsmyndigheter finns och kan underlätta tolknings- och tillämpningsprocessen?
 • Hur ser överprövnings- och underställningsreglerna ut för socialnämnds beslut?
 • Offentlighet och sekretess för socialnämndernas verksamhet

 

Medverkande: Annika Staaf

Offentlig upphandling och avtalsrätt inom Samhällsbyggnad

De tekniska nämndernas uppdrag består bland annat av att förvalta och utveckla kommunens fasta egendom och infrastruktur, såsom vägar och förskolor. Denna verksamhet är mycket investeringskrävande och dess upphandlingar omsätter stora belopp och många av anskaffningar sker mot bakgrund av branschspecifika standardavtal av komplex natur.

En grundläggande förståelse för och kännedom om dessa regelverk är still stor hjälp i uppdraget som politiker i nämnder med ansvar för kommunens infrastruktur.

Vi tar upp bl a:

 • Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling – struktur och upplägg
 • En offentlig upphandlings genomförande – från ax till limpa
 • Arbetsrättsliga, miljömässiga och sociala krav vid offentliga upphandlingar
 • Konsekvenser av att inte följa upphandlingslagstiftningen
 • Särskilda regler om sekretess vid offentlig upphandling
 • Standardavtalen för bygg, tekniska konsulttjänster och fastighetsförvaltning, en grundläggande orientering.

 

Medverkande: Per-Ola Bergqvist

Praktiska detaljer

I priset ingår utbildningsmaterial, för- och eftermiddagsfika samt lunch (alt 1+2) och fika (alt 3+4). Avgiften faktureras efter anmälan.

Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder och inte kan delta.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig till politikerutbildningen här

Datum

apr 19 - 20 2023

Tid

09:00 - 16:30

Kostnad

3,600.00kr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.