Search
anders forkman & per-ola bergqvist

Exploatering: om kommunens arbete och ansvar

2-dagarsutbildning för dig som jobbar med frågor om exploatering

med Per-Ola Bergqvist & Anders Forkman

Vad är kommunens ansvar och vad är exploatörens? Vilka frågor måste kommunen hantera i en exploateringsprocess? Vad säger lagstiftningen och vad säger rättspraxis? Välkommen på utbildning om kommunens arbete och ansvar vid exploatering!

Denna 2-dagars utbildning tar upp centrala aspekter som gäller för kommunens arbete och ansvar vid exploatering; genomförandeavtal, plangenomförande, exploateringsavtal, LOU och mycket annat.

Utbildningen innehåller teori, men också stort inslag av praktiska exempel från verkligheten och rättsfall. Utrymme för diskussioner och resonemang kopplat till exempel från deltagarnas verksamheter gör utbildningen särskilt värdefull och användbar i arbetet på hemmaplan.

Välkommen till en fullspäckad tvådagarsutbildning med två meriterade experter! Du kan delta på plats i Malmö eller digitalt. Anmäl dig idag!

Praktiska detaljer
Utbildare

Per-Ola Bergqvist (t.v.), advokat, arbetar med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han är rådgivare till leverantörer, kommuner, regioner, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Per-Ola har också processerfarenhet inom rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

Anders Forkman (t.h.) har 30 års erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning, varav ca 15 år med specialisering mot fastighetsrättsliga frågor. Bland klienterna finns kommuner, kommunala bolag, svenska och internationella privata aktörer. Utöver fastighetstransaktioner inkluderar rådgivningen etablerings- och exploateringsfrågor, nyttjanderätter och plan- och byggfrågor.

anders forkman & per-ola bergqvist

Utbildningen är framtagen för personer inom samhällsbyggnadsförvaltning som jobbar med fysisk planering, mark och exploatering, gator och parker samt Lantmäteri mm. Även förtroendevalda, projektledare och andra intresserade är välkomna att delta.

Under två fullspäckade dagar med lagstiftning, rättspraxis och exempel tar vi oss igenom följande innehåll. Du som deltagare har möjlighet att i förväg inkomma med exempel från din verksamhet, som du önskar att utbildarna tar upp i utbildningen.

 • Grundläggande lagstiftning kring genomförandeavtal, plangenomförande och exploateringsekonomi.
 • Olika typer av genomförandeavtal och vilka krav kan kommunen ställa.
  Diskussion och resonemang kring vilka krav som kan ställas/nödvändighetsrekvisit.
  Att anpassa avtalen till detaljplanen och vice versa.
 • Kostnadsansvar, vad som får ingå i exploateringsersättning.
 • Genomförande och uppföljning av avtalen.
  Ex vid utbyggnad av allmän plats, gemensamhetsanläggningar m.m.
 • Vem ansvarar för vad? Vilka frågor måste kommunen hantera i en exploateringsprocess och var/vilken verksamhet hanterar det lämpligast?
 • Utformning av detaljplaner utifrån ett genomförandeperspektiv samt ekonomiska konsekvenser av detaljplanens utformning.
  T ex gator, nedgrävda parkeringar och jorddjup på gårdar, gemensamma parkerings-/mobilitetsanläggningar, etappindelning, markägande, högt ställda krav som innebär dyra lösningar. Var/när är det rimligt att ställa höga krav? Vad innebär planbestämmelserna i praktiken. Vad kan hindra genomförandet?
 • Konsekvenser med flera markägare i en och samma detaljplan.
  Hur ska det hanteras i genomförandeavtal etc?
 • Kommunens ansvar att ta fram planer som är ekonomiskt genomförbara, vad innebär det?
 • Allmän plats och kommunala behov.
  Avvägning av storlek och standard vid planläggning av allmän plats på privat mark.
  Upplåtande av allmän platsmark (ex. kvartersmark på torg?).
  Ersättning vid inlösen, ex kommunal förskola på privat mark.
 • Huvudmannaskap, särskilda skäl i korthet.
 • Gemensamhetsanläggningar Ex. parkeringar, VA-lösningar inom verksamhetsområde.
 • LOU och allmän plats
 • Exploateringsavtal med flera parter
 • Säkerheter, betalningsåtaganden och genomförandeåtaganden
 • Exploateringsersättning och säkerhet vid etappvis utbyggnad

För mer information:

Kontakta Ingrid Haraldsson
ingrid.haraldsson@piku.se
073 3530094

Anmäl dig här

Deltar du digitalt? Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en person använder samma licens för att se utbildningen debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra deltagare.

För dig som deltar digitalt: Vänligen notera att denna biljett avser en användarlicens, för en person. Om fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

Date

27 - 28 May 2024

Time

kl. 9-16 båda dagar
09:00 - 16:00

Cost

8800-9900 kr exkl moms

Location

Malmö + online

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.