Per-Ola Bergqvist

Effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Nya regler i upphandlingslagstiftningen från den 1 juli 2022

med Per-Ola Bergqvist

Propositionen ”En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar” (2021/22:120) ligger på riksdagens bord. Ändringarna kommer att gälla för upphandlingar såväl under som över tröskelvärdena.

De lagar som kommer uppdateras är Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF), Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) och Lagen om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Under utbildningen går vi igenom förändringarna, dess räckvidd och kommande praktiska betydelse, samt bakgrunden till ändringarna. Påverkas upphandlingsdokumentens utformning och i så fall hur? Efter år av utredningar i syfte att effektivisera överprövningsinstitutet, vad blev inte infört och varför?

Välkommen till livesändning den 14 juni där vi går igenom alla förändringar och nya regler.

Utbildare

Per-Ola Bergqvist, advokat är specialiserad på offentlig upphandling och går igenom ändringarna och vilka konsekvenser dessa får.

Per-Ola Bergqvist

Upphandlare, verksamhetsansvariga, chefer, jurister samt andra tjänstemän som kommer i kontakt med frågorna samt förtroendevalda.

Under utbildningen går vi igenom följande:

  • Ett skyndsamhetskrav för förvaltningsdomstolarna för mål om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet införs.
  • S.k preklusionsfrister införs i både förvaltningsrätten och kammarrätten, innebärandes att nya omständigheter inte får åberopas sent under de rättsliga processerna.
  • Ett skyndsamhetskrav införs om att lämna ut kontrakt eller uppgifter i kontrakt för upphandlande myndigheter/enheter som inte lyder under offentlighetsprincipen.
  • Fristen för att ansöka om överprövning av ett icke-direktivstyrt avtals giltighet när en upphandlande myndighet eller enhet har publicerat en efterannons i en registrerad annonsdatabas ska kortas från sex månader till 30 dagar från det att efterannonsen publicerades.
  • Fristen för att väcka talan om skadestånd vid fel och brister i en upphandling skall börja löpa när en leverantör får kännedom om, eller borde ha fått kännedom om, avtalet, inte såsom tidigare från dagen för avtalets ingående.
  • I anledning av EU:s kritik mot Sveriges genomförande av direktiven, och inte på grund av propositionens huvudsakliga syfte att effektivisera överprövningsprocesserna, införs tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott respektive missförhållanden i övrigt.

Praktiska detaljer

Välkommen med din anmälan till digital utbildning den 14 juni kl. 09.00 – 12.00. 

Pris: 2800 kr per deltagare.

Pris är exkl moms och faktureras efter anmälan. Anmälan är bindande, men utse gärna en ersättare om du får förhinder. 

Du får inloggning dagen före sändning och är med via din egen dator. Vi sänder utbildningen i en sluten grupp på Youtube, så du behöver ha en stabil internetuppkoppling. Vi har en tekniker på plats som ser till att sändningen håller hög kvalité.

Observera att priset avser en användarlicens till utbildningen, för en person. Om vi noterar att fler än en IP-adress (unik för varje dator) använder samma licens debiterar vi 6 000 kr ex moms per extra registrerad IP-adress.

För mer information:

Kontakta vår utbildningssamordnare Marie-Louise Frisk.
marie-louise.frisk@piku.se
+46 734 20 20 29

Datum

jun 14 2022

Tid

09:00 - 12:00

Kostnad

2,800.00kr

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.