LAS-utredningen presenteras

För dig som jobbar med HR i kommun eller region

LAS-utredningen, En moderniserad arbetsrätt (SOU 2020:30) kommer att innebära arbetsrättsliga förändringar inom kommuner och regioner.

Redan innan utredningen presenterades startade debatten om dess innehåll, både från arbetsmarknadens parter och politiker i både regering och opposition.

Utredningens förslag kommer, om de genomförs, att få konskevenser för en del arbetsrättsliga frågor inom kommun och region. Förslagen innebär bland annat möjlighet till undantag från turordning, förändrade regler avseende ogiltigförklaring av uppsägning, tillräckliga kvalifikationsbegreppet i samband med omplacering samt skyldighet för arbetsgivaren att tillhandahålla skälig kompetensutveckling. Det kommer också att uppstå en del tolkningsmässiga svårigheter som sannolikt måste prövas i domstol.

Denna föreläsning syftar till att medvetandegöra dig som jobbar med HR om utredningens förslag och arbetsrättsliga konsekvenser inom kommun och region.

Vi går igenom:

  • Ändrade regler för möjlighet att ogiltigförklara en uppsägning – men nuvarande möjlighet kvarstår vid brott mot annan lagstiftning, exempelvis diskrimineringslagen (sålunda kan här uppstå gränsdragningsproblem)
  • Möjlighet att undanta 5 arbetstagare från turordningslistan
  • Förändrad definition på tillräckliga kvalifikationer vid omplacering inom turordning
  • På längre sikt (kräver förändring av kollektivavtal) förändringar i möjlighet att slå samman driftsenheter
  • Skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling till arbetstagare
  • Skadeståndsansvar (efter uppsägning) för arbetsgivare som inte i skälig utsträckning erbjuder kompetensutveckling
  • Förändrade regler avseende företrädesrätt till återanställning avseende anställda på anställningsformen allmän visstidsanställning
Georg Frick LAS arbetsrätt HR

Georg Frick är expert på praktisk arbetsrätt, författare, rådgivare och arbetsgivarkonsult och en av Sveriges mest uppskattade utbildare. Han anlitas av många företag, kommuner, landsting och kommunala bolag för rådgivning och utbildning. Georg har skrivit flera böcker inom området arbetsrätt och lön.

Pris

 2000 kr (exkl. moms) per användarlicens.

15% rabatt för grupper på minst 10 deltagare.
25% rabatt för grupper på minst 50 deltagare.

Utbildningen är 1 timme och 40 minuter lång. 

När du köper en OnDemand-utbildning hos Piku får du tillgång till kursen på vår digitala utbildningsplattform. Licensen till kursen gäller i 30 dagar från att inbjudan till utbildningsplattformen skickats ut.

Du får din inloggning till kursplattformen via mail senast dagen efter beställning. 

Andra utbildningar för dig:

Kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete

Längd: 1 tim
Utbildare: Ann-Sofie Hermansson
Pris: 2000 kr exkl moms
Kommunerna har en central roll i det brottsförebyggande arbetet, men mycket sker idag på frivillig grund. Sommaren 2021 kom betänkandet Kommuner Mot Brott, med förslag på att kommunernas ansvar ska bli lagstadgat. Förbered er med denna föreläsning ledd av regeringens särskilde utredare!

Läs mer »

Barn som upplever våld och förtryck i hemmet

Längd: 2 tim 30 min
Utbildare: Annika Staaf
Pris: 2000 kr exkl moms
Idag lever fler än 200 000 barn med våld i hemmet. Från den 1 juli 2021 gäller ny lagstiftning som ska förbättra situationen för dessa barn och fler ändringar kan komma under 2022 – uppdatera dig på nyheterna med denna onlineutbildning!

Läs mer »