Att arbeta i offentlig förvaltning!

Specialutbildning för tjänstepersoner

– vi går igenom regler och praxis!

Nuintroducerar vi ett helt nytt koncept tack vare våra digitala inspelningar av
högklassiga utbildningar!

Nedan presenteras innehåll för fyra viktiga utbildningar för tjänstepersoner inom kommunal och regional förvaltning. Vi anpassar utbildningarna för dig som är ny på jobbet, eller för dig som har många års erfarenhet och vill uppdatera kunskaperna och nyheterna. 

Vi kan designa er utbildning på tre olika sätt!

 1. Beställ hem en-fyra dagars utbildning till din kommun eller tillsammans med andra kommuner, på datum som ni väljer själva. Utbildaren kommer till er.
 2. Beställ utbildningarna i inspelad form och få obegränsad tillgång till dem under minst 30 dagar, beroende på vilket avtal ni väljer. Smidigt över datorn.
 3. Vi designar ett s k Blended Learning-upplägg för er, där vi kombinerar det bästa från det digitala och fysiska: Digital föreläsning utgör den teoretiska grunden och kombineras med workshop (hel- eller halvdagar) där vi fördjupar kunskapen utifrån exempel och situationer i din kommun. Workshop kan även genomföras live/digitalt med t ex Zoom, om ni hellre vill det.

Oavsett vilket upplägg du väljer för utbildningen så får du en mycket god kännedom om de lagar, regler och praxis som ligger till grund för styrning och förvaltning i kommunerna.

Du blir en ännu skickligare tjänsteperson och får en större trygghet och säkerhet

i din tjänsteutövning.

Samtliga tjänstepersoner inom kommunal och regional förvaltning.

Utbildare

Jan Turvall, senior universitetslärare, Göteborgs Universitet 

har utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner genom åren. På universitetet har han bl a bedrivit en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess, men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik. 

Jan Turvall utbildare

Innehåll

Dag 1: Offentlighet och sekretess

Efter denna dag ska du vara väl bekant med främst Tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allmänna handlingars offentlighet” och dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen och rättspraxis inom området.

Vi belyser de senaste förändringarna i lagstiftningen. Dagen kommer att innehålla regelgenomgångar men också ett stort antal praktiska övningsexempel:

 

 • Vad är en handling?
 • Vilka handlingar är allmänna?
 • Vad är en minnesanteckning?
 • När är en handling inkommen?
 • När är en handling upprättad?
 • Vad innebär det att registrera en allmän handling?
 • Vilka allmänna handlingar är sekretessbelagda och vad innebär en sekretessmarkering?
 • Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av sekretessbelagda allmänna handlingar och att överklaga sekretessbeslut?
 • Vilka allmänna handlingar är offentliga?
 • Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar?

 

 

Dag 2:  Kommunallagen

Efter denna dag ska du vara väl bekant med Kommunallagens regler om:

 

 • Kommunal organisation
  • fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc
 • Kommunala befogenheter
  • allmänna befogenheter, särskilda befogenheter etc
 • De förtroendevalda
  • rösträtt, valbarhet, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner etc
 • Fullmäktige
  • uppgifter, initiativ, beredning, beslut etc.
 • Ekonomi
  • budgetens innehåll, budgetprocessen, revision etc.
 • Laglighetsprövning
  • Av vem? Vad kan prövas? Vilka instanser? När?

 

 

Dag 3: Förvaltningslagen

Efter denna dag ska du vara väl bekant med Förvaltningslagens regler om:

 

 • Myndigheters serviceskyldighet
 • Jäv
 • Remiss
 • Tolkning och översättning
 • Ombud eller biträde
 • Beredning av ärenden
 • Muntlig handläggning
 • Partsinsyn
 • Kommunikation
 • Omröstning
 • Motivering av beslut
 • Underrättelse om beslut
 • Omprövning av beslut
 • Förvaltningsbesvär

 

 

Dag 4: Mötesteknik

Efter denna dag ska du vara väl bekant med kommunallagens och förvaltningslagens regler om sammanträdesteknik och praxis vid genomförande av möten. Under dagen blir det också praktiska tillämpningar i mötesteknik. Bl a kommer följande begrepp att belysas:

 

 • Planering av möten
  • kallelser, föredragningslista, praktiska förberedelser av mötesrummet
 • Sammanträdet
  • föredragning, överläggning, olika typer av yrkanden, olika beslutsformer: acklamation, öppen och sluten omröstning, olika typer av majoriteter etc
 • Registrering av beslut
  • protokoll, minnesanteckningar, reservation, särskilt yttrande, justering etc
 • Expediering – uppföljning

För mer information och beställning av utbildningen

Kontakta Ingrid Haraldsson, VD för Piku:
ingrid.haraldsson@piku.se
0733-53 00 94

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.