Att arbeta i offentlig förvaltning

Specialutbildning för tjänstepersoner – vi går igenom regler och praxis!

Specialutbildning för tjänstepersoner – vi går igenom regler och praxis!

Nu introducerar vi en helt ny uppdragsutbildning för tjänstepersoner inom offentlig förvaltning! 

Ni får fyra viktiga utbildningar för tjänstepersoner inom kommunal och regional förvaltning. Vi anpassar utbildningarna efter era behov och kunskapsnivå, oavsett om målgruppen är nyanställda som ska introduceras eller erfarna anställda som vill uppdatera sina kunskaper. Efter avslutad utbildning kan deltagarna bli ännu skickligare tjänstepersoner och utveckla en större trygghet i sin tjänsteutövning.

Detta är en s.k. uppdragsutbildning som ni beställer och vi hjälper er skräddarsy efter era behov. Läs mer om utbildningen och vad detta innebär nedan!

Kontakta mig om du vill beställa eller få mer information!

Vi kan designa er utbildning på tre olika sätt!
 1. Beställ hem en-fyra dagars utbildning till din kommun eller tillsammans med andra kommuner, på datum som ni väljer själva. Utbildaren kommer till er.
 2. Beställ utbildningarna i inspelad form och få obegränsad tillgång till dem under minst 30 dagar, beroende på vilket avtal ni väljer. Smidigt över datorn.
 3. Vi designar ett s k Blended Learning-upplägg för er, där vi kombinerar det bästa från det digitala och fysiska: Digital föreläsning utgör den teoretiska grunden och kombineras med workshop (hel- eller halvdagar) där vi fördjupar kunskapen utifrån exempel och situationer i din kommun. Workshop kan även genomföras live/digitalt med t ex Zoom, om ni hellre vill det.
Oavsett vilket upplägg du väljer för utbildningen så får du en mycket god kännedom om de lagar, regler och praxis som ligger till grund för styrning och förvaltning i kommunerna.

Samtliga tjänstepersoner inom kommunal och regional förvaltning.

Utbildare

Jan Turvall, senior universitetslärare vid Göteborgs Universitet, har utbildat många kommuners politiker och tjänstepersoner genom åren. På universitetet har han bl a bedrivit en mycket omfattande undervisning i främst förvaltningsrätt, kommunalrätt och offentlighet & sekretess, men även i statsvetenskaplig metod och svensk politik. 

Jan Turvall senior universitetslärare

Upplägg

Dag 1: Offentlighet och sekretess

Efter denna dag är du väl bekant med främst Tryckfrihetsförordningens andra kapitel ”Allmänna handlingars offentlighet” och dess koppling till offentlighets- och sekretesslagen och rättspraxis inom området.

Vi belyser de senaste förändringarna i lagstiftningen. Dagen kommer att innehålla regelgenomgångar men också ett stort antal praktiska övningsexempel:

 • Vad är en handling?
 • Vilka handlingar är allmänna?
 • Vad är en minnesanteckning?
 • När är en handling inkommen?
 • När är en handling upprättad?
 • Vad innebär det att registrera en allmän handling?
 • Vilka allmänna handlingar är sekretessbelagda och vad innebär en sekretessmarkering?
 • Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av sekretessbelagda allmänna handlingar och att överklaga sekretessbeslut?
 • Vilka allmänna handlingar är offentliga?
 • Vilka regler gäller för allmänhetens rätt att ta del av offentliga allmänna handlingar?

Dag 2:  Kommunallagen

Efter denna kommer du vara väl bekant med Kommunallagens regler om:

 • Kommunal organisation
  -fullmäktige, styrelse, nämnder, bolag etc
 • Kommunala befogenheter
  -allmänna befogenheter, särskilda befogenheter etc
 • De förtroendevalda
  -rösträtt, valbarhet, valbarhetens upphörande, ekonomiska förmåner etc
 •  Fullmäktige
  -uppgifter, initiativ, beredning, beslut etc.
 •  Ekonomi
  -budgetens innehåll, budgetprocessen, revision etc.
 •  Laglighetsprövning
  -Av vem? Vad kan prövas? Vilka instanser? När?

Dag 3: Förvaltningslagen

Efter denna dag är du väl bekant med Förvaltningslagens regler om:

 • Myndigheters serviceskyldighet
 • Jäv
 • Remiss
 • Tolkning och översättning
 • Ombud eller biträde
 • Beredning av ärenden
 • Muntlig handläggning
 • Partsinsyn
 • Kommunikation
 • Omröstning
 • Motivering av beslut
 • Underrättelse om beslut
 • Omprövning av beslut
 • Förvaltningsbesvär

Dag 4: Mötesteknik

Efter denna dag kommer du vara väl bekant med kommunallagens och förvaltningslagens regler om sammanträdesteknik och praxis vid genomförande av möten. Under dagen blir det också praktiska tillämpningar i mötesteknik. Bl a kommer följande begrepp att belysas:

 • Planering av möten
  -kallelser, föredragningslista, praktiska förberedelser av mötesrummet
 • Sammanträdet
  -föredragning, överläggning, olika typer av yrkanden, olika beslutsformer: acklamation, öppen och sluten omröstning, olika typer av majoriteter etc
 • Registrering av beslut
  -protokoll, minnesanteckningar, reservation, särskilt yttrande, justering etc
 • Expediering
  -uppföljning

Få nyheter direkt i din mejl

Här kan du skriva upp dig för att få nyhetsbrev om Pikus kommande utbildningar. Du kan när som helst avregistrera dig eller ändra dina val.